Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

15 března 2006

Alodiální(svobodné) panství Doksany a zboží Malé BřeznoNedávno jsem se díky pracovníku oblastního muzea v Litoměřicích panu Oldřichu Doskočilovi dostal k výňatku z třináctidílného díla Johanna Gottfrieda Sommera "Daskönigreich Böhmen"(Království české) z roku 1833. Bývalému Litoměřickému kraji je věnován hned díl první a samozřejmě tu nechybí "Panství doksanské" v té době již dvě desetiletí ve vlastnictví rytíře Jana Antonína Lexy z Ahrenthalu. Je docela zajímavé podívat se na naše okolí očima té doby. K popisu panství je připojena i stručná charekteristika jednotlivých obcí, kde nechybí ani Nové Dvory a Chvalín.

Pro ty z Vás, kteří by snad zatoužili po celé Sommerově encyklopedii dodávám, že dílo je dostupné v některých vědeckých knihovnách, avšak bohužel pro mě v němčině. Jak jsem zjistil, dá se koupit i na internetu za pouhých 20 tisíc Kč, v originálním vydání knihkupectví J.G. Calveho, Praha, 1833.
Čechy, Litoměřický kraj (Böhmen, Leitmeritzer Kreis) Praha, knihkupectví J. G. Calveho 1833.


Strana 25 – 31.

Johann Gottfried Sommer

ALLODIÁLNÍ PANSTVÍ DOKSANY A ZBOŽÍ MALÉ BŘEZNO

Toto celé dominium, které až do r. 1790 tvořilo součást Rakovnického kraje, nyní leží z větší části vesměs v litoměřickém kraji, po obou stranách Ohře a na levém břehu Labe mezi panstvími Třeboutice, Roudnice, Budyně, Brozany, Keblice a územím pevnosti c.k. Terezín. Jen čtyři vesnice - Vražkov, Loučka, Černuc a Kmětiněves jsou ještě enklávy Rakovnického kraje a sice, respektive, panství Roudnice a Zlonice.

Kdysi vlastnictví premonstrátského kláštera v Doksanech, připadlo panství po zrušení téhož v roce 1782 c.k. náboženskému fondu, od kterého ho koupil c.k. plukovník svobodný pán Jakob von Wimmer, zemřelý v roce 1822. V roce 1804 je však prodal (s vyjímkou zboží Brocno a Chudolazy, které již dříve prodal majiteli panství Liběchov, Jakubu Veithovi) za sumu 800.000 fl. tehdejší vídeňské měny rytíři Janovi Antonínovi Lexovi z Ahrenthalu, po jehož následné smrti v roce 1824 dospělo právem dědictví na jeho staršího syna, tehdejšího c.k. víceprezidenta zemského práva a rytíře c.k. rakouského Leopoldova řádu, Jana Lexu, svobodného pána z Aehrethalu.

Plošná výměra panství Doksany a zboží Malé Březno obnáší společně 13.630 jiter nebo přibližně 1 a 1/2 čtvereční míle. Krajina s vyjimkou několika volných písečných pahorků, které se táhnou mezi Libotenicemi, Oleškem a Nučnicemi, je většinou plochá a povrch kryje zemitý náplav, který v hlubších, hlavně u Ohře ležících oblastech, překrývá opuku. V o něco výše položených částech panství prostupuje tato nad mladší útvary. Zde také vytváří podklad enklávy v Rakovnickém kraji.

Hlavními vodstmi jsou: Labe, které protéká pouze u severovýchodu a severu hranice panství, Ohře, která sem přitéká od jihu z panství Budyně a protéká severním směrem panstvím Doksany a pod Terezínem vtéká do Labe u Čepel - potok pramenící pod Řípem v knížectví Roudnickém a u Doksan se vlévající do Ohře. Bývalé rybníky u Nového dvora a Černuce jsou nyní využívány jako louky.

Počet obyvatel obnáší podle soupisu z r. 1830: 4464. Všichni se hlásí, s vyjimkou několika židovských rodin, ke katolickému vyznání. Panující řečí je zde čeština. Zdroje živobytí dominia, mimo několika vinic a řemesel, jsou různá odvětví zemědělství, totiž polní hospodářství, ovocnářství, zelinářství a pěstování chmele a lesních kultur.

Orná půda je sice rozmanitě promíchána, ale přece jen se v celku hodí v pěstování všech obilnin a zelených pícnin. Nejúrodnější je níže po proudu Ohře okolo Bohušovic, kde se dobře daří zejména pšenici, chmelu a zeleným polním: plodinám. U Dolánek je složena ze směsi ornice a písku: a mezi jiným se zde hojně pěstuje proso. U Doksan se rozkládá z části močálovitá půda, která však v suchých: letech vydá hojně dobrého chmele. U Labe u Libotenic: převládá písčitá půda a zde se daří, ovšem jen ve vlhkém: létě, výtečnému žitu a zelenému chmelu. Pěstování vína, kterým se tu a tam zabývají, nemá žádný: význam. Ovšem o to pozoruhodnější je ovocnářství,: provozované z části ve volné krajině, zčásti pak v ohražených zahradách a skýtá bohatý výnos nejnádhernějších a nejušlechtilejších odrůd. Dokonce silnice a polní cesty do vzdálených míst jsou po obou stranách lemovány nejkrásnějšími ovocnými stromy, které v období květu nebo zralosti činí na pocestného, zvláště jestliže sem vkročí od východu z plochých a jednotvárných obilných polí části panství ležící v Rakovnickém kraji, ten nejpříjemnější dojem. Pro zušlechtění tohoto odvětví zemědělské kultury vykonal mnoho svobodný pán, majitel panství.

Právě tak starostlivě pečuje vrchnost o rozšiřování a zušlechťování stavu dobytka, totiž hovězího a ovcí. Poddaní chovají koně, hovězí dobytek, ovce, vepře a drůbež jen tolik, kolik potřebují pro provoz svého hospodářství a domácností. Stav panského dobytka (včetně zboží Malé Březno) je v následujícím přehledu:

                                                                     Vrchnost     Poddaní           Celkem
Koňstvo(konec dubna 1830)                            6 ks            247 ks          253 ks
Skot (ddt)                                                     238 ks          1396 ks         1634 ks
Ovce(Konec května 1828)                         3055 ks          2522 ks         5577 ks

Lesní kultury jsou nevýznamné a omezují se na borové houští, které zaujímá místo na písečných pahorcích mezi Libotenicemi, Oleškem a Nučnicemi, ale ke krytí vlastní potřeby dřeva nepostačují. Kromě těchto oborů zemědělství jsou v různých vesnicích panství vykonávána některá policejní a komerciální řemesla. Počet jimi se zabývajících, jakož i obchod provozujících osob, se počátkem roku 1832 čítal na 74. Mezitím se nacházeli následující mistři: 3 pekaři chleba, 1 bednář, 4 řezníci, 1 sklenář, 1 zedník, 3 mlynáři, 1 sedlář, 1 zámečník, 12 kovářů, 9 krejčí, 9 ševců, 4 truhláři, 1 hrnčíř, 3 koláři, 1 pekař bílého pečiva a 2 tesaři, mimo 6 maloobchodníků. V Doksanech bydlejí 2 zkoušené porodní báby. Vrchnostenský ranhojič je v Budyni.

Podmínky dominia pro styk s hlavním městem a také se sousedy jsou, díky jeho poloze, na výsost příznivé, zejména pro chausseé a poštovní silnici vedoucí z Prahy přes Doksany do Litoměřic, Lovosic a Teplic, z níž mezi Doksany a Dušníky odbočuje vedlejší chaussé do Budyně a do Slaného. U Doksan a Bohušovic jsou přívozy přes Ohři. Ku podpoře chudých ze všech míst panství slouží od 1. ledna 1827 nově organizovaný chudobinec, pro který bylo na příspěvcích od majitele panství, vrchnostenských úředníků, duchovenstva a vlastníků pozemků r. 1832 upsána suma 239 fl. konv. měny. Z toho byli duchovními pastýři poděleni 73 chudí přiměřenými dary. Kromě toho titíž dostávají (s vyjimkou vsi Doksany, kde není žádná zemědělská živnost) týdenní potravinovou podporu a měsíční peněžitý příspěvek ze sbírek pořádaných s použitím střádankových nádob.

Jednotlivé obce dominia.

1. Doksany, obec se 63 domy, 364 obyvatel, leží na pravém břehu Ohře 5 a 1/2 míle od Prahy a 1 míli od Litoměřic, proťatá chaussée. Bližší dějiny a pozoruhodnosti o v roce 1144 tamtéž českou královnou Gertrudou, manželkou Vladislava II. a dcerou svatého Leopolda, markraběte rakouského, založeném premonstrátském ženském klášteru, který byl v roce 1782 zrušen, nalezneme u Balbína a Dobnera, jakož v díle: "Das ruhmwurdiege Doxan", které Joseph Mika, probošt tohoto kláštera, vydal 1726 v Litoměřicích. Klášterní a farní kostel Narození Panny Marie byl tímže prelátem v letech 1720 - 1725 obnoven a opatřen kopulí jejíž malířskou výzdobu vytvořil Jan Hübl. 4 menší mramorové postranní oltáře vytvořil Franz Lauermann. V kostele jsou také 2 malby od Kohla představující "Sen svatého Augustina a svatého Vavřince". Tento farní kostel kromě ostatních far a škol panství je pod patronátem každého z opatů strahovského kláštera v Praze, kterými jsou obsazováni všichni benefiční kuráti téhož. Do Doksan jsou přifařeny, kromě místa samého, vesnice Nový Dvůr, Chvalín, Skála a samota Svatý Kliment na stejnojmenném ostrově v Ohři. Asi 10 minut od Doksan na silnici do Litoměřic leží farní administrací spravovaný pohřební kostel svatých apoštolů Petra a Pavla. Kromě dosti veliké klášterní budovy, ve které se v současnosti nacházejí obydlí vrchnosti, hospodářských úředníků a úřednických kanceláří, vlastní Doksany ještě menší zámeček, který asi před 30 lety vystavěla kněžna Ponjatovská, roz. Kinská (podle jejího jména zvaný Therespol), 1 pivovar na 40 sudů, 1 palírna vína, 1 dvůr, 1 ovčárna, 1 zájezdní hostinec, l cihelna, 1 myslivna, 1 mlýn. Mezi obyvateli se nachází 21 mistr rozličných řemesel, 2 maloobchodníci a 2 porodní báby. 1/2 čtvrthodiny severně od obce leží, jako součást téže považovaná, z 9 domů sestávající osada Skála, která dostala své jméno podle tamtéž se nacházejícího kamenolomu.

2.Nový Dvůr (Nowydvor), osada 1/2 hodiny jihovýchodně od Doksan na potoce Čepel. Vesnice se 43 domy (mezi kterými je zavzata samota Svatý Kliment na stejnojmenném ostrově v Ohři, kde předtím mělo stát město jménem Mur), 215 obyvatel, je přifařena do Doksan a má v roce 1822 obcí vybudovanou a dotovanou kapli sv. Jana Křtitele.

3. Chvalín, obec 1 hodinu jihovýchodně od Doksan proti toku Čepele, se 33 domy a 140 obyvateli je přifařena do Doksan a má výše zmíněným prelátem Josephem Mikou v roce 1725 obnovenou, avšak původně pivovarským mistrem doksanského kláštera jménem Jonann Ipold založenou a dotovanou kapli sv. Jana Nepomuckého.

4. Rohatec, obec 1 hodinu vzdálená východně od Doksan, 42 domy s 234 obyvateli, je přifařena do Libotenic, má vrchnostenský dvůr a kapli Všech svatých, která pro časté vzdutí Labe, kterým je farní kostel v Libotenicích vystaven,: v roce 1744 byla založena tehdejším proboštem kláštera: v Doksanech, aby nebyly přerušovány bohoslužby. Nachází se: tam oltářní obraz, který maloval Balco.l) V Rohatci mají: ještě dnes 3 selské dvory o 18 stryších panských polí jako odměnu za služby, které r. 1626 vykonal jejich majitel poskytnutím přípřeže při převozu ostatků sv. Norberta: z Magdeburku přes Doksany do Prahy.

5. Libotenice, leží 1 a 1/4 hod. východně od Doksan na levém břehu Labe, ves o 47 domech s 249 obyvateli, má již v r. 1591 založený, ale 1703 obnovený farní kostel sv. Kateřiny, nacházející se 1/4 hod. od obce po proudu těsně u Labe, takže je častěji vystaven povodním. Na tom místě, kde se: dnes nachází kostel sv. Kateřiny, měla za starých časů: stávat ves jménem Kočovice, ale která byla zničena válkou. Fara zde stojí teprve od r. 1787, zatímco dříve bohoslužby zajišťoval duchovní z Doksan. Škola zde byla odjakživa, ale v dnešní podobě byla zbudována teprve r. 1820 na náklady patrona (preláta ze Strahova) a vrchnosti panství. Kromě farního kostela mají Libotenice v místě samém ještě jednu: v r. 1786 zbudovanou a dotovanou kapli ku cti sv. Isidora.: K obvodu Libotenice ještě přináleží následující panské vsi: Oleško, Malé Nučnice, a k vévodství Roudnice příslušná ves Hrobce (Hrobec).

6. Malé Nučnice, 1 a 1/2 hod. severovýchodně od Doksan na levém labském břehu ležící ves o 26 domech s 142 obyvateli, má 1 panský dvůr, kromě 1 ovčárny a je přifařena do Libotenic.

7. Oleško (Wolesskow), leží 1 hod. severovýchodně od Doksan na vysušené bažině Slatina, vesnice o 19 domech s 84 obyvateli. Je přifařena do Libotenic.

8. České Kopisty, 1 a 1/2 hodiny od Doksan pod Terezínem nedaleko ústí tzv. Staré Ohře, nebo východního ramene, na pravém břehu téže. Vesnice o 29 domech se 128 obyvateli, přifařená do Počápel.

9. Černuc, leží 4 hodiny jižně od Doksan, enkláva: Rakovnického kraje, vesnice o 67 domech s 481 obyvateli, má 1 panský dvůr kromě ovčárny a je přifařena do Velvar.

10. Kmetiněves (Kmetnowes, Kmetinawes), 4 hodiny jihovýchodně od Doksan, enkláva Rakovnického kraje, ves o 53: domech s 335 obyvateli, má farní kostel sv. Václava, který již před rokem 1331 měl vlastního faráře, a 1336 byl: přivtělen králem Janem, kromě vsi, klášteru Doksany. Kromě místa samotného jsou přifařeny panství Zlonice, Rakovnický kraj, příslušné vsi Poštovice a Hospozín, kromě tzv.: Bergschenke téhož panství.

11. Ředhošť (také Velká Ředhošť na rozlišení od Loučky, která bývá jmenována také Malá Ředhošť, Ředhosst), 3 hodiny: jižně od Doksan, ves o 93 domech se 481 obyvateli, má již v: roce 1384 kostel sv. Egidia s vlastním farářem, který byl: 1689 spojen s kmetiněvesským kostelem jako filiální a až: dosud spravovaný knězi dominikánského řádu, roku 1787 však: byl přidělen lokálnímu kaplanovi z Ječovic (Jetschowitz) v Rakovnickém kraji. Kromě toho se v Ředhošti nachází 1 škola, 1 panský dvůr, 1 ovčinec a 1 flusárna (varna potaše).

12. Loučka (Lauzka, Laucka, nebo také Malá Ředhošť zvaná), leží 3 a 1/2 hodiny vzdálená od Doksan, enkláva Rakovnického kraje, kdysi panský dvůr, nyní dominikální osada o 9 domech s 44 obyvateli. Přifařena do Ječovic.

Z následujících 3 míst náleží jediné do cizího dominia:
13. Dolánky (Dolanek), vzdálené 1/2 hodiny severovýchodně od Doksan, na litoměřické chaussée, ves o 73 domech s 380 obyvateli, z nichž sousední Hrdly vlastní 9 domů se 46 obyvateli. Má již od konce XIV. století stávající farní kostel sv. Egidia. Dnešní vzhled vzniká po zcela novém zbudování roku 1675 provedeném tehdejším doksanským proboštem Kielmannem. kamenná kazatelna je však ještě pozůstatkem dřívejšího, proboštem Wernerem v r. 1588 rozšířeném, kostelu a byla zřízena na náklady tehdejšího faráře Ubwalda z Dolánek. Současná budova fary děkuje za svůj vznik r. 1792 tehdejšímu strahovskému prelátu Wenzel Mayerovi. Kromě samotných Dolánek jsou k němu přifařeny jen sousední Hrdly. Na výšině nedaleko kostela vyráží pramen, má mít hojivé síly proti ochrnutí etc., a je sveden rourami do malé kapličky, ve které se ještě před 36 lety nacházela kamenná nádrž, ze které si každý mohl nabrat podle libovolné potřeby. Mezi tím se celé toto zařízení po zrušení kláštera v Doksanech postupně celé rozpadlo, zejména byla několikrát ukradena kasička na almužny pro udržování kaple.

14. Dušníky (Duschnik, Dussnik), leží 1 hod. jihovýchodně od Doksan na pražské chaussée, ves o 46 domech s 263 obyvateli, a patří k panství Budyně vzdálené 1 hod. Má panský zámeček,: kromě panského dvora a ovčince. Přifařena je do Budyně.

15. Vražkov (Wraschkow, Wrasskow, Wražkow), 2 hod. jihovýchodně od Doksan, vesnice o 60 domech s 301 obyvateli, z níž 12 domů se 60 obyvateli náleží vévodství Roudnice (Rakovnický kraj). Přifařena je k Račiněvsi.

Následující 4 místa bývala součástmi někdejšího zboží Malé Březno: 
16. Brňany (Brnian, Prnian), 1 hod. severoseverozápadně od Doksan na levém břehu Ohře, vesnice o 37 domech s 238 obyvateli, přifařena do Bohušovic. Je tam 1 kaple Bolestné Matky Boží a sv. Jana Nepomuckého, která byla založena 1723 místním výčepníkem jménem Jan Nepomuk Karl Täufer. Býval zde také panský dvůr, jehož pozemky však po zbudování pevnosti Terezín byly rozděleny mezi obyvatele Brňan, Bohušovic, Německých Kopist a Českých Kopist, jako odškodnění za jimi odstoupené majetky, z čehož zbytek v současnosti ještě tvoří pozemky dominikálního hospodářství, ke kterému patří také zde se nacházející panský dvůr kromě zámečku.

17. Bohušovice (Buschowitz, Bussovice), 1/2 hod. od Doksan na levém břehu Ohře, vesnice o 62 domech s 348 obyvateli, 24 domů se 120 obyvateli patří ku zboží Hrdly. Má farní kostel sv. Prokopa a Mikuláše a školu. Vyskytuje se zmínka o kostelu ve zřizovacích knihách už r. 1384 jako o vlastním farním kostele. Za husitských válek, za 30. války (1634 -, 1644) a nakonec ještě za 7. války (1757), byl střídavě Švédy, Sasy a Prusy zčásti zbořen, zčásti vyrabován a jeho dnešní vzhled je z r. 1718. Kromě místa samotného jsou přifařeny vesnice Brňany a německé Kopisty. Vesnice Bohušovice má právo jednoho týdenního trhu polského a uherského dobytka. Je zde také přívoz přes Ohři.

18. Německé Kopisty, 2 hod. severoseverozápadně od Doksan na levém břehu Labe naproti Litoměřicům, ves o 49 domech s 252 obyvateli přifařeny do Bohušovic. Do r. 1781 stávaly na místě dnešní pevnosti Terezín. Při budování téhož však byly všechny pozemky od obyvatel vykoupeny a byla jim vykázána dnešní lokalita k založení nové vesnice při zachování jména Německé Kopisty. Toto jméno pochází z dřívějších časů, kdy zde byli většinou němečtí obyvatelé a podle nich jim bylo dáno jméno na odlišení od dále východně ležících Českých Kopist. V současnosti je však v Německých Kopistech převládajícím jazykem čeština.

19. Hoštěnice, součást zboží Brozany (viz. toto). Leží 1 hod. jižně od Doksan na druhém břehu Ohře. K panství Doksany patří jen 3 selské dvory a 1 domek dohromady se 16 obyvateli.
Žádné komentáře: