Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

06 října 2014

Přehled domů v obci Nové Dvory dle čísel popisných

Následující dokument je převzat z místní kroniky obce Nové Dvory (http://www.nove-dvory.cz). Historickou část zpracoval koncem 19.století pan Antonín Janda, budyňský učitel a archivář. Jeho práci doplnila svými poznámkami bývalá kronikářka Šárka Fričová. Oběma patří můj bezmezný obdiv.

Vývoj zástavby v obci Nové Dvory - autor Šárka Fričová 2009


Jak jsem již uvedla, historické záznamy o počtu obyvatel v obci bývají někdy spojené i se záznamem počtu domů (nebo gruntů)  a umožňují nám vytvořit si alespoň zjednodušený obrázek o vývoji zástavby obce. Doplníme-li uvedené informace ještě o zákresy charakteru obce na jednotlivých historických mapách, vyvstává před námi obraz vesnice  se svými proměnami hned za celá století.

Na vojenských mapách (Josefské mapování v letech 1864 – 1768) je Obec Neuhof zachycena v ulicové podobě, tzn. že veškerá zástavba obce je umístěna podél cesty. První domy se objevují hned za Božími muky (osmiboký pilíř nesoucí kapličku, se čtyřmi výklenky, a křížek) a končí s objekty statku č. p. 15     a č. p. 1. V následujícím období  již přibývající zástavba začíná vytvářet podobu návsi. Objevuje se i charakteristický návesní prvek – kaple sv. Jana Křtitele (1828). Nové domy přibývají směrem k obci Chvalín. Vlastní prostor návsi je postupně zastavován drobnými, zejména obytnými stavbami  a hranice zástavby se tak pozvolna posouvá  na úroveň dnešních domů pod číslem popisným 38         a  40. Příloha č. 2.
Podrobný přehled vývoje počtu domů v obci je přiložen v příloze č. 1 v podobě tabulky.  Z něj je patrné, že staveb nejvíce přibývalo hlavně v období mezi první   a druhou světovou válkou. Ještě v roce 1950 je zde evidováno 94 domů. Dále pak počet domů postupně klesá. Což je zapříčiněno postupným odstraňováním nevyhovujících domů (zejména z prostoru návsi) a dále pak změnou hranic katastrálního území Nové Dvory. Původní hranice katastrálního území Nové Dvory u Doksan navazovala na samotnou zástavbu obce Doksany. Nově postavené domy u Doksan tak v některých případech ležely na pozemcích uvedeného katastrálního území a přináležely tak do správního obvodu obce Nové Dvory. Byly tedy součástí i domovní evidence obce. Asi v 60. letech 20. století dochází k úpravě hranic katastrálních území a výše uvedené domy se i se svými pozemky začleňují do katastrálního území Doksany. Získávají nová čísla popisná a  jejich čísla původní jsou postupně přiřazována k novým domům v obci Nové Dvory. Vlivem rozrůstající se zástavby zejména podél silnice Doksany – Chvalín a vlivem postupného odstraňování charakteristických návesních prvků (kaple        a rybník) budí stávající podoba obce spíše dojem ulicového charakteru. V současné době v obci nalezneme celkem  86 čísel popisných (jedno číslo mimo zástavbu obce).

Na základě dochovaných Domovních seznamů obce Nové Dvory, Pamětí osady Nových Dvorů a bývalého městečka Mur sepsané v roce 1912 panem Antonínem Jandou, za pomoci stávajících majitelů domů a pamětníků,               se podařilo sestavit historii větší části domů v obci.


Dům číslo popisné 1

Sloučena bývala nejspíše ze dvou chalup. První držel kolem r. 1620 Stanislav Polák, jinak Volšovský, s ženou Lídou, po něm koupil ji Adam Holý.
Druhou chalupu Pavlovskou držel r. 1654 Martin Trautner – přináleží k ní 6 kop záhonů, louka pod ourok 1, asi na 1 náruč sena. Žena jeho byla Markyta, druhá Anna.
1642 koupil (jak výše uvedeno) chalupu Adam Holej, jinak Kuchař (byl panským kuchařem v Doksanech) s ženou Ludmilou za 400 kop. Býval dříve usazen v Dušníkách na Kuchařovské. O něm stojí psáno:
„1642 Adam Kuchař koupil pustý statek r. 1642 gsauc Pusty za Sumu 400 kop. Stare služby mu zawdawku považeno w Knihach Purgkrechtnich zapsano 15 kop. Ittem služby powinne od Letha 1642 až do 1660 patřilo Kuchaři (psali ho též Sedlák) témuž 390 zl., z toho gest mu považeno zadržalych auroků za 20 leth po   5 kopách = 116 zl. 40 kr. Robotních peněz za 13 leth po 15 zl. svaženo 195 zl.           a peněz gruntownich se gemu z takowe služby geho povazi a za Zachariaše (nejspíše předchůdce jeho) připisuje …67kop
Anno 1662 položil Penisy grunthownich……………..3“
Anno 1663 Položil zas………………………………….6“
Čímž se do Knih temuž Kuchařovi wepsali gma…..76 kop.“
Adam Holý zemřel r. 1662.
1662  převzal statek syn Melichar Holý s ženou Ludmilou. Zemřeli ale oba na mor r. 1680.
1681 ujal ho ujec Martin Sedlák s ženou Ludmilou za 550 kop. Pro nepořádné hospodaření musil však měniti.
1704 vyměněn Jiříku Trautnerovi, jinak Statinkovi a ženě Kateřině za chalupu Hudcovskou čís.13, a Trautner nyní připojil i chalupu Pavlovskou po otci Martinovi.
1726 převzal statek Jakub Sedlák s ženou Kateřinou. Říkali mu Brouk.
1738 vdova Kateřina vzala si Václava Nováka, zatím. hospod. R.1719 – 48 měl pozemky na Sviní hoře 12 str. 1 věrt., v Dílkách 9 str., na Vině 18 str., u Dušník 6 str. 2 věrt., u Píst 9 str. 1 věrt., u Vsi 3 str. 1 ½ věrt., u Sazeného 4 str. 2 věrt., celkem 62 str. 3 ½ věrt. - Ona zemřela 1757
1754 převzal grunt syn Šimon Brouk, jinak Sedlák, jehož dceru Terezii vzal si Jan Novák.
1786 zápisně zeť Jan Novák až do způsobu dědice Josefa Brouka.
1820 pak dědic Josef Brouk.
1841 po Broukovi převzal Václav Mareš s ženou Kateřinou. Po jeho smrti hospodařila vdova.
1867 odkázala Janu Zemanovi ze Slatiny a manželce jeho Terezii Zimákové z Čižkovic, jejíž tetou byla.
1900 dědil syn František Zeman s manželkou Rosálií Stuchlou z Píst.

1931 dědil syn František Zeman jednu polovinu.
1942 dědí syn František Zeman i druhou polovinu.
1988 dědil syn František Zeman.


Dům číslo popisné 2

1857  vlastníkem Jakeš František
1874  vlastníkem Jakeš František
1942  vlastníkem manželé Jakeš Jaroslav a Klára

Dům stával v místě dnešního jeviště kulturního domu a sloužil jako deputátní dům          pro statek č. p. 3.


Dům číslo popisné 3

1642 koupil zápisně Jan Nedbal s ženou Annou za 1000 kop.
1653 dědil syn Václav Nedbal, rychtář s ženou Annou, nyní v ceně 650 kop. Polí měl 12 kop záhonů, luk 5. na 8 vozů sena, platí o sv,. Jiří 2 kopy 54 gr., o sv. Havle 5 kop 30 gr., z louky 1kopu 30 gr., slepic 6, vajec 35.
1654 do berně zemské zapsán. Zemřel 1684.
1684 držel ho Jiří Knotek, jinak Nedbal, s ženou Kateřinou v ceně 800 kop. Zápis 1695.
1730 převzal ho syn Martin Knotek, spolu 2 koně, 2 krávy, 50 ovec, 1 prasnici, 2 vozy, nový a sešlý, 2 pluhy, 2 brány. On zemřel r. 1758. Dědic syn Jan zemřel 1759
1760 nejmladší dcera Eva vzala si Václava Razáka, který převzal statek. Zemřel r. 1763.
1763 vdova Eva vzala si zase Josefa Leglera.
1807 převzal statek syn Josef Legler za 933 zl. 20 kr. Zemřel r. 1816.
1816 spravoval ho zeť Václav Štor s ženou Ludmilou Leglerovou, co zatim. hospodář.
1829 nastoupil dědic Josef Legler s ženou Kateřinou Kunigrovou, dcerou Václava z Rohatce, která dostala věna 1200 zl., 2 krávy, 1 vola, 20 ovcí, 10 kusů peřin s povlakem, prádelník aj. – Odhad statku nyní na 1842 zl. 25 kr. C.M.
1835 vdova Kateřina vzala si opět Františka Jakše, zatim. hospodáře.
1872 dědil syn František Jakeš s manželkou Annou Marešovou ze statku Kohelovského z Brňan.
1906 převzal syn Jaroslav Jakeš s manželkou Klarou Trnkovou z Rochova. Jim patří též čís. 9.

1942  vlastníkem stále manželé Jakeš Jaroslav a Klára

K rodině Jakešových můžeme ještě doplnit, že dvaadvacetiletá Růžena Jakešová, narozená 1848 v Nových Dvorech, se provdala v roce 1870 za Matěje Brejchu, který pocházel z Prahy a v letech 1874 – 1882 působil jako sládek v pivovaru v Doksanech, kde byl později jmenován čestným občanem.
Brána statku č.p.3.(vpravo) uváděna v Uměleckých památkách, díl.II jako jedna ze dvou novodvorských
 památek - klenutá brána se štítkem, vzadu ve dvoře empírové patrové obytné stavení z r.1827. Na pravé fotografii kaplička sv. Jana Křtitele zbouraná kolem roku 1970. Demolici provedl pan Milan Soukup a část materiálu využil při stavbě rodinného domu. Možná právě díky tomuto "rouhačství  :-)"  jinak rozvětvený rod Soukupů z obce téměř vymizel.


Dům číslo popisné 4

1515 uvádí se na něm vdova Zychová, která drží jej na právu. Členové rodiny Zychovy uvádějí se v listinách nejen v Litoměřicích, ale i počátkem XVII. století v Budyni.
1600 držel ho Jan Drdlík. Dcera jeho Dorota měla tu podíl 50 kop.
1642 převzal či-li koupil statek Jan Seykora (nejspíše zeť) za  300 kop. Držel         8 kop záhonů (asi 40 str.), louku 1.
1652 převzal syn Matouš Sykora s ženou Kateřinou.1654 do berně zemské zapsán. Polí má nyní 10 kop záhonů, louku na Široký a na Tuchani za 10 provazcův         (1 provazec měl 52 lokte délky a 52 lokte šířky). Platí úroku5 kop 10 gr., z panského Ládka na Moursku 10 gr., z pan. louky u Křížku 8 gr., z pan. louky na Stavidlech 10 gr., slepic 8, vajec 40. 1654 15 Aprilis stojí psáno: „ Statek Purkrabovsky. Držitel tehož statku Matauš Sikora při držanem Saudu odwedl zatím tři Kopy, kterežto do duchodu J. M. Pana Pržigate gsau, Pržipowida za wlastuj Kus Dobitka dati“.
1680 postoupen Jiříku Drdlíkovi, jinak Dicovi a ženě jeho Maři Magdaleně.
1683 vdovu Maři Magdalenu vzal si Krištof Šport, jinak Jamský, zatimní hospodář. Pocházel dle jména Jamský asi z panské hospody v Doksanech, kterou t.č. drželi Jamští. Hospoda slula „na Jamách“.
1695 nastoupil dědic Jakub Drdlík (Dic) s ženou Alžbětou, převzal statek v 650 kopach gr.
1740 dědí ho Martin Drdlík s ženou Rosalií, k tomu 2 koně, 1 hříbě, 1 vola,            1 krávu, 4 prasata, 2 ovce, 10 slepic, 1 kohouta, 1 vůz dobrý, 1 sešlý, 2 pluhy,       2 brány.
1772 převzal Josef Drdlík s ženou Rosalií, dcerou Jiříka Sedláka z čísla 9. v ceně 650 kop.
1818 jich dceru Annu vzal si František Klomínský ze vsi Voleška, který zanesl 3 000 zl. Když Anna zemřela, vzal si r. 1823 ženu Marii, dceru Antonína Ulricha z Brzánek.
1861 dědil statek syn František Klomínský s ženou Marií v ceně 5400 zl.
1901 převzal syn Karel Klomínský s manželkou (1903) Marií Liscovou z Martiněvsi.

Dle vzpomínek a dokumentů rodiny Klomínských víme o domě následující:

            „Navazuji na r. 1901, kdy č. p. 4 převzal Karel Klomínský (nar. 9.12.1874, zemřel údajně r. 1955) s manželkou Marií (rozenou Liscovou) pocházející z Martiněvsi.
(doplňuji, že tento Karel převzal č. p. 4 pouze shodou okolností, neboť ho měl dědit jiný  ze synů Františka Klomínského (nar. r. 1835) – Čeněk, který byl ale v té době na 4 roky  u dragounů, nemohl tak statek převzít a tak otec, když umíral, povolal Karla a statek mu před notářem upsal)
Karel Klomínský (nar. 9.12.1874) s manželkou Marií měli 3 děti – Karla, Břetislava  a Jiřinu, z nichž č. p. 4 poté převzal (nevím bohužel v kterém roce) syn Karel (nar. 20.2.1905, zemřel 18.4.1984), který se 22.11.1930 oženil s manželkou Marií (nar. 6.10.1907) rozenou Košťálovou, pocházející z obce Černuc                 (u Velvar).
Karel s Marií měli 2 syny – Břetislava (nar. 15.11.1931, zemřel 11.1.1972)            a Jiřího  (nar. 15. 9.1933). Jiří se oženil s Helenou (nar. 14.1. 1937, zemřela 14.3. 2002), rozenou Kainovou, pocházející z Doksan č. p. 91. Jiří s Helenou spolu měli 2 syny – Jiřího (nar. 27. 4. 1959) a Petra (nar. 29.10.1961).
Jiří (nar. 1933) provedl v  1. patře č. p. 4 stavební úpravy spočívající                     ve vybudování bytové jednotky 3+1, kam se poté (v r. 1973?) s rodinou přestěhoval z Doksan, kde do té doby bydleli v bytě nacházejícím se v areálu doksanského zámku.
V současné době (r. 2007) č. p. 4 užívá a obývá sám Jiří Klomínský (nar. 1933)“

Dům číslo popisné 5

1515 uvádí se na něm držitel Slepička.
1654 prodán Janu Horčovi, ševci, za 250 kop. Před tím měl 6 kop záhonů (30 str.) rolí, 1654 do berně zemské zapsán. Nyní má 12 kop záhonů, louky 1 provazec. Platí úroku 1kopu 30 gr., z panské louky u Hostěnic, na Moursku a u Křížku         3 kopy 28 gr., slepic 8, vajec 40.
1679 koupil statek Michal Horč, jinak Slepička, s ženou Kateřinou za 900 kop (1663 držel Michal Horč též chalupu Chotovskou čís. 12.)
1685 vdovu Kateřinu vzal si Matěj Fajtek (Fajt) zatimní hospodář.
1694 nastoupil dědic pastorek Matouš Horč (Slepička) s ženou Alžbětou, převzav statek v 800 kopách. Druhá žena jeho byla Terezie.
1737 převzal syn Bartoloměj Horč, spolu 2 koně, 2 voly, 3 krávy, 1 prasnici,        2 laufry, 8 slepic, 1 kohouta, 1 vůz, 2 pluhy, 1 brány, vše v 800 kopách.
1773 dceru Kateřinu, vdovu po Jiříku Husákovi, vzal si František Košťál, převzav statek   za 800 kop.
1805 dědil syn Václav Košťál s ženou Annou v ceně 3547 zl. 24 kr. Zemřel r. 1814.
1814 vdova Anna vzala si Václava Mareše z Brňan, zatimní hospodář.
1831 postoupila statek otci Antonínu Košťálovi a ženě Rosalii.
1840 dědí ho vnuk Jan Košťál, nezletilý syn Jana Košťála a ženy Marie, rozené Tumové z Voleška. Zemřel ale brzo.
1849 převzal bratr Josef Košťál s ženou Marií, vdovou po bratru Janu Košťálovi, roz. Tumovou, po matce Rosalii.
1865 nastoupil syn Jan Košťál s ženou Františkou Krycnerovou. Zemřel ale        po roce bezdětek.
1866 vdovu Františku vzal si Josef Drábek z Rohatce.
1895 převzal syn František Drábek s manželkou Annou Benešovou z Kozince.

Měli dva syny – Vladimíra a Miroslava. Miroslav se odstěhoval do Roztok            u Prahy, kde měl s paní Vlčkovou lékárnu. Vladimír převzal dům, jak se uvádí      v roce 1942, kdy vlastníkem domu je Drábek Vladimír a Anna. Oženil se s paní Emilií Datlovou (z č. p. 58). Měli syna Iva. Vladimír umírá v roce 1949, když synovi bylo 9 let.
Paní Emilie se znovu provdala za pana Ottla (strážmistra z Roudnice), jež pocházel z Nové Paky a který záhy zemřel.
Ivo vystudoval zemědělskou školu v Roudnici nad Labem a pak byl umístěn na Státní statek Dolní Žďár, následovně pak do Vejprt. Po vojně působil na statku v Přísečnici a to až do roku 1967, kdy se vrátil zpět do Nových Dvorů a nastoupil v cukrovaru.
1969 se oženil s Irenou Závorkovou, jež bydlela v Ústí nad Labem (Střekov). Mají dceru Irenu, jež žije v Litoměřicích, a syna Iva, který zůstal v domě. Ivo      se oženil s Radkou Štreblovou ze Chvalína a mají dceru Nikolu a syna Tomáše.

Pro doplnění ještě uvádím zápis z  kroniky obecné školy v Doksanech:

V únoru 1914 zemřel žák 2. třídy Miloš Drábek z Nových Dvorů (utonutí v Ohři). K trvalému uctění jeho památky založili rodiče nadaci. Darovali     2 000,- Kč, které byly uloženy v roudnické spořitelně. Z úroků z toho plynoucích byli vždy v den  výročí Milošova úmrtí (10. 2.) odměněni darováním šatů, školních potřeb apod. tři novodvorští žáci obecné školy v Doksanech. Nadace zanikla až s druhou světovou válkou.


Dům číslo popisné 6

1515 uvádí se tu držitel Václav  Řehák.
1642 koupil ho Matěj Holeček za 350 kop. Byl napotom ve Volešku. Žena jeho byla Dorota.
1654 zapsán do berně zemské. Polí má 9 kop záhonů, platí z dědičného o sv. Jiří 58 gr., o sv. Havle 1 kopu 33 gr., z panské louky Purkyňovic pod sv. Petrem          1 kopu, z panské louky u Hostěnic 40 gr., z panské louky pod vsí za ½ provazce roboty koná na chmelnici 8 dní, slepic 6, vajec 35.
1660 převzal Pavel Holeček, jinak Boudník, rychtář, s ženou Dorotou. Pavel koupil v Dušníkách pustý statek Mouchovský (čís.6) za 350 kop, vynaložil na zvelebení jeho 50 kop, na stavbu zaplatil 60 kop. Pak ho postoupil zeti svému Jiříku Novotnému.
1680 převzal statek Matěj Holeček, jinak Jiříček, s ženou Annou za 480 kop. Týž žádal probošta v Doksanech o kus pole od pusté chalupy Válovské v Dušníkách. Koupě byla nato povolena, a 2 kopy záhonů (10 str.) na 130 kop gr. odhadnuty. Odhad vykonali Václav Nedbal, rychtář Novodvorský, Matěj Živec, rychtář Dolánek, Jiřík Kotrba, rychtář z Dušník, a starší obecní Michal Horč z Nových Dvorů, Jan Husák z Dolánek a Šimon Chlouba z Dušník.
1682 vdovu Annu vzal si Pavel Boudník, převzav statek za 600 kop gr. – Druhá žena jeho byla Dorota. Zápis 1695.
1724 nastoupil syn Martin Boudník, jinak Holeček, s ženou Dorotou. Převzal        2 koně, 1 tažného vola, 2 krávy, 3 ovce, 2 prasnice, 6 prasat, 2 vozy, 2 pluhy,        1 brány, 2 řetězy, vše v ceně 600 kop. 1719 pole na Sviní hoře 36 str., Válovský (psáno Vaškovský) 13 str. 2 věrt., u Olšin 5 str. 2 ½  věrt., Provázek 4 str. 2 věrt., zahrádku ½ věrtele.
1755 držel grunt zápisně Tomáš Boudník s ženou Magdalenou Nápravníkovou z Rohatce, druhou ženou Magdalenou Duchackou z Nov. Dvorů.
1785 nastoupil syn Jan Boudník, který převzal statek za 700 zl. Bratr jeho Tomáš byl vojákem.
1814 dědil syn Josef Boudník s první ženou Kateřinou Krunertovou v ceně 2852 zl. Tato zemřela r. 1819. Druhá žena byla Kateřina Hajná. Konal robotu ještě      r. 1847.
1857 koupil Jan Hudeček z Loucké pro syna Jana Hudečka a manželku jeho Annu Koňasovou, dcerou těžíře ze Slaného za 9400 zl. Při něm 31 j. 1502 o rolí, 972 o luk.
1890 převzal syn František Hudeček s ženou Marií Škodovou z Rohatce. (Nyní má pronajatý panský dvůr v Malých Nučnicích.)


1942 vlastníkem Drábek Vladimír

Dům již nestojí. Původně navazoval na statek č. p. 5. naposledy v něm byly deputátní byty pro lidi pracující na statku.


Dům číslo popisné 7

1515 připomíná se tu Bartoň Mach.
1607 držel statek potomek Matěj Mach, rychtář.
1652 koupil statek Václav Holý, jinak Mach, s ženou Alžbětou za 600 kop. Při něm polí 10 kop záhonů, platí úroku 2 kopy 36 gr., z louky u Stavidel 10 gr., z panské louky Ouvrati u Sazeného 7 gr., z panské louky u Stavidel 10 gr., z panské louky za Tuchání neb Moursku 30 gr., z panské louky u Hostěnic 1 kopu 20 gr., slepic 8, vajec 40.
1684 pouští živnost zeti svému Janu Němečkovi a ženě Ludmile, dceři své. Zápis 1695.
1705 vládne syn Jan Němeček s ženou Ludmilou. Špatně hospodaří a nic neuplácí. Proto sesazen.
1716 dosazen místo něho Jiří Hrbek, jinak Mach s ženou Marianou. Převzal jen chromého koně a starý pluh, více nic, vše v ceně 500 kop. Zemřel bez dědiců.
1733 vdovu Marianu vzal si Jiří Nedbal, jinak Knotek z Nových Dvorů. Žena pustila mu grunt. Přihlásil se po Janu Němečkovi (Machovi) syn Karel o dědictví. Vrchnost ustanovila, aby Nedbal tomuto dával do smrti 1 str. pšenice, 3 str. žita,  1 str. ječmene a 2 věrt. hrachu.
1760 dědil statek syn Karla, Josef  Němeček, jinak Mach, v ceně 500 kop. Stal se pak rychtářem.
1809 převzal syn Jan Němeček s ženou Marií Annou Pankovou v ceně 3525 zl.      2 kr.
1810 koupil ho Antonín Košťál s ženou Rosalií za 19000 zl.. Měl též čísl. 5.
1835 dle poslední vůle dědila vdova Rosalie zatimně.
1848 dědil pak dle odkazu otcova syn Josef Košťál s první manželkou Marií Magdalenou, roz. Tumovou, vdovou po bratru Janovi, druhou Marií Svobodovou z Libkovic. On zemřel 1877.
1877 hospodařila vdova Marie.
1896 převzal syn Antonín Košťál, oženiv se r. 1898 s Justinou Johanovskou          ze Želevic.1939  dědil statek syn Miroslav  –  podle odevzdací listiny (z 30.12.1939) – jednou polovinou.
1941 získala druhou polovinu statku do vlastnictví  paní Vlasta Košťálová (manželka Miroslava Košťála), podle postupní smlouvy z 19. 6. 1941 a oddacího listu ze dne 14.5.1941.
1959 přešlo vlastnictví statku č. 7 na československý stát, podle nabídky bezplatného odevzdání, (když asi od roku 1953 byl statek užívaný v rámci kolektivizace JZD Nové Dvory), a to 30.11.1959.
1961  nabídka byla přijata ONV v Litoměřicích, dne 27.11.1961.
1992 byla sepsána dohoda o vydání věcí mezi dědici zemědělského majetku a v té době Zemědělským družstvem Roudnice nad Labem (7.7.1992).
1993 správní orgán (okresní pozemkový úřad), ustanovil, že oprávněnými osobami je paní Vlasta Palacká (dcera původních vlastníků Miroslava a Vlasty Košťálových), dále pak vnoučata původního majitele Miroslava Košťála z prvního manželství a to Miloslava Hlaváčková z Jičína, Miroslava Marešová z Mařenic, Zdeněk Košťál z Jablonného z Podještědí. Uvedení vlastníci se dělí     o statek č. 7 a zemědělské pozemky asi 30 ha.
To vše ze dne 21.1.1993. O tomto vlastnictví bylo vydáno rozhodnutí příslušným úřadem dne 8.3.1994, jež nabylo právní moci dne 25.4.1994.
2002 koupil stodolu na st.p.č. 44/6 v objektu č. 7 Milan Zíbr (1947) se ženou Věrou (1946 – roz. Novotnou z Dušnik), jako spoluvlastníci na jednu plovinu a to dne 28.3.2002. Následně pak kupují dne 25. 9. 2002 zbytek statku (objektu). Předmětem koupě byla dílna, bytová jednotka se čtyřmi byty, čtyři garáže, hraniční zeď mezi objekty č. 7 a 8, studna  a demolice chlévů, vestavěných do hraniční zdi mezi objekty č. 7 a 8. zemědělské pozemky zůstaly ve vlastnictví prodávajících.


Dům číslo popisné 8

1515 uvádí se na ní Jinek (nebo Zmek, 1522 psán již Zmek – jinak Zimek= Zimka.)
1654 drží ji Jan Zimka. T.č. do berně zemské zapsána. Leží vedle Machovského statku s jedné  a podle Homolkovského s druhé strany. Polí má 2 kopy záhonů. Píše se : „1652 koupil Jan Hanzovic, jinak Janouškovic, za 100 kop. Zimkovská má 3 kopy záhonů, Rybákovská 1 ½ kopy záhonů, louku na Moursku za                  1 provazec, porostlinu, sad poustku k Rybákovské 1 provazec. Plat ze Zinkovic 18 gr., z Rybákovic 38 gr., z panské louky  u Hostěnic 40 gr., z panské porostliny pod vsí roboty na Chmelnici 7 dni, z Rybákovské 9 dni.“
1666 přejímá je Tomáš Zimka. (Nejspíše starší syn )
1670 spravuje ji zatimně rychtář Václav Nedbal z č. 3, který zemřel 1684.
1685 dne 7. března nastoupil Jan Říha  po německu psán též Hans Girk) s ženou Marianou. 1695 činí kšaft.
1695 po jeho smrti prošacována Zimkovská a Rybákovská na 250 kop. Přejímá je Jan Janoušek, jinak Zimka, s ženou Dorotou. (Jan Hanzovic byl jeho děd, Jan Říha jeho otec – jmenovali se vlastně Janouškové.)
1732 nastupuje Jiřík Janoušek (Zimka) s ženou Dorotou. 1719 – 48 má pozemky za Ziply   10 str., pod Syslovcem 3 str., též  tam 6 str. 2 ½ věrt., u Sazeného 4 str. Zemřel 1741.
1742 vdovu Dorotu vzal si Jan Maličký, zatimní hospodář do zrůstu syna Jiříka. Převzal   1 vola, 2 krávy, 4 kusy sviňskéh , 1 vůz, pluh a brány, vše za 250kop. 
1764 převzal chalup Jiří Janoušek (Zimka) s ženou Magdalenou. Zemřel 1799, pak hospodařila vdova.
1820 předala synu Josefu Janouškovi. Zápis tento r. 1840.
1840 dědil syn František Janoušek s ženou Annou Živcovou.
1868 převzal syn František Janoušek s ženou Marií Lízlovou z Chvalína. (Bratr jeho Josef Janoušek měl hospodu číslo 21.)
1908 dědil chalupu syn František Janoušek s ženou Barborou Zibrovou z Doksan.


1942  vlastníkem Janoušek František a Růžena


Dům číslo popisné 9

1639 usazen tu Bartoň Homolka, rychtář.
1652 koupil ho syn Vít Homolka za 350 kop. 1654 do berně zemské zapsán. Polí má 6 kop 30 záhonů, platí úroku os sv. Jiří 26 gr., o sv. Havle 1 kopu 56 gr., z panské louky  u Hostěnic 1 kopu 56 gr., z panské zahrady pode vsí roboty na chmelnici 12 dní, slepice 4, vajec 20.
1682 převzal syn Jan Homolka, jinak Solnař, s ženou Mandelínou za 350 kop. Zápis 1695.
1726 držel ho zeť Martin Němec s ženou Rosinou Homolkovou. Měl pole: ten kus nad vsí  36 str. 1 věrt., pod Syslovcem 5 str. 2 věrt.
1749 převzal opět zeť Jiří Sedlák s ženou Dorotou Němcovou za 350 kop.
1782 nastoupil opět zeť Josef Pocner s ženou Kateřinou Sedlákovou.
1810 ujal statek Antonín Košťál s ženou Rosalií.
1836 drží ho vdova Rosalie.
1848 dědí po ni syn Antonín Košťál.
1860 od něho koupil František Jakeš z čís. 3 pro syna Antonína Jakeše. Ten ale zemřel bez dětek a statek připadl zase otci Františku.
1862 dědil otec František Jakeš z čís. 3.
1906 převzal syn Jaroslav Jakeš k čís. 3.

Dle vzpomínek pana Milana Zíbra víme o domě následující.:

„Rodinný dům č. p. 9, který dědil syn Jaroslav Jakeš v roce 1906, jako součást statku č. 3., byl využíván pro dělníky ze statku. Prý zde žily dvě rodiny    ve dvou místnostech a jedné společné vstupní chodbě.V jedné obytné místnosti   se narodil a žil pan Jaroslav Faust, neboť jeho otec prý pracoval na statku č. 3  pana Jakeše, jako kočí. Též  v domě č. p. 9  žil pan Antonín Trestr, jehož otec sem přišel i s rodinou v roce 1938 ze Sedlce,  aby pracoval na statku č. p. 3. Dále si zde pamatuji rodinu Doškových, jež se záhy odstěhovala, dále rodinu Josefa Fišery (dnes žijící ve Chvalíně).
Součástí stavení byla podsklepená stodola, situovaná na horní, jižní části p. č. 46 (dnes pod stávajícími lípami). Níže pod stodolou byly vykopány 2 velké řízkové jámy. Tyto objekty využíval statkář pan Jakeš. Naproti rodinnému domku, směrem na západ (u silnice) byla situována hospodářská část pro nájemníky domku. Byla to větší hospodářská kůlna a chlévy, kde si nájemníci chovali dobytek pro obživu. K bydlení měli k dispozici také studnu a menší zahrádku.     Po provedení kolektivizace zemědělství po roce 1953 využívalo celé  staveni JZD Nové Dvory. V tomto období došlo ke zřícení stodoly a devastaci řízkových jam. Bytovou část však JZD využívalo pro své pracovníky.“

1942  vlastníkem Jakeš Jaroslav a Klára
1962  - 1965 v tomto období kupuje celý objekt pan Rudolf Danko s manželkou    od doktora (zvěrolékaře) Oldřicha Jakeše (syn Jaroslava Jakeše).

1977  kupuje objekt č. 9 Ladislav Olah (14.8.1921) na jednu polovinu s manželkou Annou  (2.8.1923) a to dne 6.1. 1977.

1983  dne 18.4. koupil objekt  Milan Zíbr  (1947) s manželkou Věrou (1946 – roz. Novotnou z Dušník), jako spoluvlastníci na jednu polovinu. Objekt byl zakoupen jako stavební parcela. V období roku 1986 – 1989 zde byl (na místě hospodářské části), postaven nový bytový dům. Byl v pořadí stý v obci. Po dohodě s místním  národním výborem však zůstal dále evidován pod číslem 9. Původní obytná část byla převedena  na hospodářský objekt a na místě zbytků stodoly a řízkových jam byla založena zahrada.Dům číslo popisné 10

1857  vlastníkem obec Nové Dvory
1874  vlastníkem obec Nové Dvory
1942  vlastníkem obec Nové Dvory
1949  vlastníkem obec Nové Dvory

 Původně byl domem obecním, který obýval děd pana Jaroslava Kopala, jež  byl obecním policistou. U domu se nacházela i obecní šatlava.Dům číslo popisné 11

1642 koupil Václav Janoušek, jinak Vacek Kulhavý za 80 kop. – Janouškovská má 3 kopy záhonů, Soukupovská 1 ½ kopy záhonů. Poustka místo chalupy (zničené) Soukupovské a porostlina za 1 provazec. Platí se z Janouškovské 6 gr.,                 ze Soukupovské 10 gr., z louky   na Moursku 30 gr., z panské zahrady a porostliny pod vsí roboty na chmelnici 25 dní. 1654 – 1663 píše se: „Chalup Soukupowská   a Janoušowska, drží ten čas Kulhawy Wacek (totiž: Václav, který kulhal). Soukupowska (má) 1 ½ zahonů, palouček na břemen Sena. Janouškowska 3 kopy záhonů, palouček pod aurok na břemen Sena.“
1668 drží obě syn Jiří Janoušek, jinak Jindra, s ženou Annou za 250 kop. Druhá žena jeho byla Marie.
1683 spravuje ji vdova Marie.
1710 převzal syn Jan Janoušek, též Kulhavý zván, k tomu 1 tele, 1 ovci, vůz, pluh a brány.
1740 hospodaří syn Pavel Janoušek (Kulhavý) s ženou Marianou, dcerou Jana Nováka z Nov. Dvorů; převzal 2 voly, 1 krávu, 1 prase, 1 husu, 10 slepic, kohouta, vůz, pluh a brány. Zemřel r. 1741.
1742 vdovu Marianu vzal si Josef Živec, převzav chalup za 250 kop.
1786 držel zápisně syn Václav Živec.
1805 dědil po něm syn Václav Živec s ženou Annou Bosašovou.
1850 převzal syn Antonín Živec s ženou Alžbětou.
1888 držel syn Josef Živec, prodal ji odstěhovav se.
1895 koupil ji Jan Finfrle rodič z Doksan, kovář v Břežanech. První žena jeho byla Terezie, druhá Marie.
1909 od něho koupil Jan Zibr z Doksan s ženou Helenou Vildovou z Doksan        za 6000 K.


1942 dne 4.6. získává dům do vlastnictví syn Jaroslav Zíbr (1916) – na základě odevzdací listiny a notářského zápisu spoluvlastník s manželkou Jitkou, (rozenou Možnou z Chotěšova 1923), na jednu polovinu spoluvlastnictví.

1988 dne 13.5. převzal jednu polovinu vnuk Jitky Zíbrové, Milan Zíbr (1971).
1993 dne 24.2. převzal i druhou polovinu vnuk Jaroslava Zíbra, Milan Zíbr (1971).Dům číslo popisné 12

1615 svědčí zápis Mikuláši Chrtovi. Koupil ji za 400 kop. Po něm žádní nápadníci. Připadla vrchnosti. Po roce 1631 byla pustá.
1654 do berně zemské zapsána. Polí má 6 kop záhonů, porostlinu proti chalupě                 za 1 provazec. Platí se úroku o sv. Jiří 40 gr., o sv. Havle 50 gr., slepice 4, vajec 20. 1660 ještě pustá.
1663 chalup Chrtovskou drží Michal Horč s ženou Kateřinou a pak Slepičovský čís. 5. – Polí má 7 záhonů.
1679 připsána knihovně Michalovi Horčovi k Slepičovskému čís. 5.
1695 dostal ji syn Matouš Horč, jinak Chrt, s ženou Alžbětou, v ceně 300 kop.
1737 převzal syn Antonín Horč s ženou Kateřinou , k tomu 2 voly, 1 krávu,           1 běhouna,  1 prasnici, 4 slepice, vůz, pluh, brány, vše ve 300 kop. On zemřel 1759, a pak hospodařila vdova.
1767 nastoupil syn Josef Horč s ženou Alžbětou. Zemřel r. 1783.
1783 vdovu vzal si Václav Klement , zatimní hospodář.
1800 převzal syn Josef Horč s ženou Barborou Němečkovou.
1846 držel chalup syn Václav Horč.
1870 spravoval ji Jan Horč.

1874  vlastníkem Horč Václav
1942  vlastníkem Drábek Vladimír

Původně byl dům o něco delší a sahal až k  domu č. p. 57 (Soukupovi). Nacházely se v něm tři deputátní byty pro statek č. p. 5. Později v něm žila paní Emilie Drábková. Dnes je dům ve vlastnictví jejího syna Ivo Drábka.


Dům číslo popisné 13

1522 usazen tu byl Viktorin, rychtář.
1640 držel ho Stanislav Valša. 1654 do berně zemské zapsán. Polí má 6 kop záhonů, platí úroku 1 kopu, z panské louky u Hostěnic za 1 provazec 24 dni roboty na chmelnici, slepice 4, vajec 20.
1668 převzal ho Martin Hudec, jinak Trautner, s ženou Annou za 350 kop. Zápis 1695. Viz též čís. 1.
1698 vdovu Annu vzal si Jiřík Statinek, jinak Trautner, zatimní hospodář. 1704 musil však vyměniti s Melicharem Sedlákem za statek Sedlákovský č. 1.
1704 dosazen sem Melichar ( vlastně Martin ) Sedlák ze statku Sedlákovského č. 1 pro špatné hospodaření. První žena jeho byla Ludmila, druhá Kateřina.
Vlevo č.p.47 - Kutovi, č.p.46 - Dlabulovi, č.p.45 - Hornovi - žádný již nestojí
Dále vlevo č.p.13 - od roku 1889 vlastní rodina Chládkova. 

1713 převzal statek syn Václav Sedlák.
1749 nastoupil syn Antonín Sedlák s první ženou Terezií Nergrovou, dc. Jana, s druhou ? -, a dědil 1 vola, 1 krávu, 1 jalovici, 1 prasnici, 4 ovce, 8 slepic,          1 kohouta, vůz, pluh a brány. Pole má na Sviní Hoře – 5 str. 2 věrt., na Dílkách 7 str. 1 věrt., na Vině 6 str. 1 věrt., na Syslovi 3 str. 1 ½ věrt., na Tůni 7 str. 3 věrt., zahrádku ½ věrt.  – celkem 30 str. 1 věrt. (rovná se nahoře 6 kopám.)
1785 dostal zápis na chaloupku Jiří Sedlák s ženou Annou (1779), dcerou Tomáše Salače z Dolánek, v ceně 350 kop. Zemřel 1819.
1820 dědil syn Josef Sedlák s ženou Magdalenou Tumovou.
1864 hospodařil syn Josef Sedlák s ženou Marií Šilerovou z Hostěnic, druhou Annou Husákovou z Dolánek, ale tak špatně že mu konečně byla exekučně prodána. Hospodařil tak špatně, jako jeho praděd Melichar. V dražbě koupil ji žid Popper z Doksan.
1889 od Poppra koupil ji František Chládek z Brozan s ženou Marií Suchomelovou.

1942  vlastníkem Chládek František a Julie
1949  vlastníkem Chládek František a Hana


Dům číslo popisné 14

1522 uvádí se tu soused Jírek.
1642 držel grunt Šebesta Krejza v ceně 500 kop. Zanechal vdovu a sirotky.
1654 do berně zemské zapsán. Polí má 7 kop záhonů, porostlinu za gruntem za    1 provazec, úroku platí 1 kopu 9 gr. o sv. Jiří, o sv. Havle 2 kopy 9 gr., slepice 4, vajec 20.
1679 spravuje ho zeť Daniel Drbal (rodič z Dušník), stavení zlepšil za 17 kop gr.
1683 převzal ho syn Šebesty Jiřík Krejza, zahradník, s ženou Annou, postoupil však statek Matěji Dorníčkovi.
Vlevo č.p.14 "Restaurace u Husáků", naproti č.p.3 "Jakešův statek".
1692 Dorníček vyměnil statek Janu Pískovi (též Horáčkovi – Veverkovi) a ženě Dorotě z Dolánek ve 400 kopách za chalupu Pískáčovskou (Pifrejovskou) č. 15. Pak říkali mu též Krejza.
1726 držel ho zeť Jan Novák s ženou Kateřinou Pískovou, převzav 2 koně, 2 krávy dojné,    1 jalovici, 4 prasata, 10 slepic s kohoutem, vůz, 2 pluhy, brány.
1759 nastoupil syn Josef Novák. Pro nepořádky ale sesazen.
1786 dceru jeho musil si vzíti Václav Gruncl z Hrobce, který zadlužený statek převzal.
1831 nastoupil zápisně syn Josef Gruncl. Konal robotu 1847.
( kolem ) 1860  dceru Rosalii Grunclovou vzal si Antonín Najman z Kmetiněvsi, hospodaře na statku do r. 1884.
1885 koupil statek Václav Husák z Chvalína s ženou Marií Šerých z Něm. Kopist za 4400 K.


1942  vlastníkem Husák Václav a Marie
1949  vlastníkem Moravcová Marie (z Roudnice nad Labem)

Následně dům přebírá Karel Moravec, který se v roce 1961 oženil se Zděnou Bufkovou z Nových Dvorů u Kutné Hory. Mají dceru Zdenu a syna Petra. Zdena se odstěhovala do Mostu. Petr zůstal v domě a v roce 1998 se oženil s Věrou Zemanovou z Třebívlic. Mají syna Petra.

Dříve byl v domě obchod s hospodou. Podle dochované fotografie se zde hrávaly  kuželky.

Dům číslo popisné 15

1642 držel ho Jan Benda  v ceně 300 kop.
1652 převzal Vacek (Václav) Koula za 400 kop. – (Proto název u „Vacků“). 1654 do berně zemské zapsán. Polí má 10 kop záhonů (50 str.), porostliny                   za 4 provazce, platí úroku 2 kopy 30 gr., z panské louky 40 gr. (T. č. zvána chalup též „Braucman“, pustá, kterou drží Václav Brouk, jinak Koule, rychtář.)
1660 držel ji syn Jan Brouk s ženou Annou Koubkovou, ale bez zápisu.
1680 zápisně převzal syn Václav Brouk s ženou Marianou v ceně 400 kop.
1737 převzal zase syn Jan Brouk. Měl dvě manželky neznámého jména. Dostal      2 koně, hříbě, 2 voly, 2 krávy, 3 jalovice, 2 prasnice, 7 prasat, vůz, 2 pluhy            a brány.
1769 následoval syn s první manželky Jakub Brouk s ženou Kateřinou.
1776 jich dceru Rosalii vzal si Václav Král, který spravoval statek do zrůstu dědice. Zápis 1786.
1790 převzal po švagru dědic Jan Brouk. Bezdětek.
1807 dceru jeho Kateřinu vzal si Václav Legler, vyženiv statek. (Byla to vlastně schovanka).
1839 převzal zase syn Jiří Legler s ženou Ludmilou Jakšovou z Vlněvsi. (Někde psán Legler, jinde opět Legner.)
1875 dědil statek syn František Legner s manželkou Marií Studničkovou z Břežan                u Budyně.
1909 nastoupil syn Josef Legner s manželkou Ludmilou Mouchovou z Černěvsi (Předkové její z Bohušovic.)

1942  vlastníkem Legner Miloš a Miluše.

Josef a Ludmila měli syna Miloše a Jiřího. Jiří se odstěhoval do Hoštky. Miloš se oženil s Miluší Hoblíkovou z Břízy, s níž měl tři děti: Pavlu – provdala se za Vlastislava Husáka z č. p. 26 ; Miloše – oženil se s Ladislavou Miliánovou z Doksan a zůstal v Nových Dvorech č. p. 75 (má syna Jana); Vladimíra – oženil se s Irenou Levaiovou z Nových Dvorů.
Dcera Pavla zůstala v domě až do roku 1967, kdy odchází s manželem                 do Roudnice nad Labem. Zpět se vracejí v roce 1993. Mají dvě dcery – Pavlu, která žije v Ústí nad Labem  a Danu, která žije v Lovosicích.


Dům číslo popisné 16

1857  vlastníkem Soukup Josef
1874  vlastníkem Soukup Jan
1942  vlastníkem Moravec Karel a Antonie
1949  vlastníkem Šindelář František a Anna (z č. p. 60)

František Šindelář (1907 – 1980) a Anna (1905 – 1985, roz. Malíková) měli syna Jana (1932 – 1998), který se odstěhoval do Lovosic. Dnes dům vlastní jeho syn  Jan Šindelář.Dům číslo popisné 17

1857  vlastníkem Drdlík Jána
1874  vlastníkem Soukup Václav, následně vlastníkem  Drasel František a Anna
1942  vlastníkem Faust Antonín a Terezie
1949  vlastníkem Faustová Terezie

Dům dnes již nestojí, ale původně navazoval na dům č. p. 18.

Dům číslo popisné 18

1857  vlastníkem Nebeský Jána
1874  vlastníkem Nebeský Jan
1942  vlastníkem Košťál Miroslav a Vlasta

Dům dnes již nestojí, ale původně navazoval na dům č. p. 19                     (v současnosti za objektem  obchodu).


Dům číslo popisné 19

1857  vlastníkem  Kejř
1874  vlastníkem  Kejř Jan, následně vlastníkem  Kejř František
1942  vlastníkem  Koulová Helena


Dům číslo popisné  20

Dům vlastní Marcela Hlaváčková. Původně přináležel k domu č. p. 87, který byl v roce 1999 rozdělen na dvě bytové jednotky a získal stávající číslo, jež bylo v té době volné.

Původní dům s číslem popisným 20 stával v sousedství domů č. p. 19 a č. p. 21. Dnes na jeho místě stojí kontejnery na separovaný odpad a velkoobjemový kontejner.
Pro doplnění uvádím majitele původního domu.

1857  vlastníkem  Wltsehek Václav
1874  vlastníkem Cinibulk Josef, následně pak dům vlastnili Kainek Johan            a Anežka.
1942  vlastníkem Kajínek Jaroslav a Božena


Dům číslo popisné 21

Patřívala nejspíše dříve Čimpovi (či-li Čimprmanovi, jak jinde se uvádí, později pak Zounkovi či Zunovi.)
1642 byla v držení Adama Holýho, jinak Kuchaře (viz. též č. 1)
1666 držel ji syn Melichar Holý (Kuchař) s ženou Ludmilou.
1680 vsadil ji Václav Faust.
1728 koupil ji Martin Duchacký. Zápis o tom praví:
 „Chalupa Martina Duchackyho. Gest dle stare knihy Gruntoroni Fol. 125 zápisně opodstatněny. Když Martin Duchacky w roku 1728 nadepsanou Chalupu koupil, připojila tehdejší Milostiwa Wrchnost sem taky piwní šenk, a připadla k němu ta pole u Bažantnice ležící a nivy 2 miry 15 čtwrtců  wynášejících mimo jinších čzinžownich Poly k Dědičznému užíwaní, kterežto Pole Martin Duchacky    a pak zase geho syn Martin Duchacky wždy jako šenkýř až do roku 1790 neustále užíwali, nato když Panstwi Doksany Paní Kněžně Pouiatowsky pronajaté bylo, chtělo se gemu to pole skrze 62 leta wždy při ty hospodě genom z ohledu Piwniho šenku přiděleno (vzíti), tak od slawne Cis. kral. Administrace gakožto Gruntowuj Wrchnostj nařizeno bylo, aby to same Pole poněvadč Novodworský šenkýř stranu piwniho šenku žádné odměny neužíwá, gemu w stálé činži a proti ročnímu platu pr. 5 zl.  29 kr. zůstalo.
Sejdouce pak Martin Duchacký (mladý) a posléz geho Manželka z tohoto swěta, zanechajíce po sobě tři dietj. Totiž: Rosarie, která ještě za živobytí Ocže za Jana Živce  do Dolanek se wywdala a zcela odbyta gest. Magdalenu 17 let starou (vzala si pak Tomáše Boudníka z  čís. 6). Syna Jana 15 let stareho. Tej czeři Magdaleně složila Mateř za gegiho živobytí do syroczy Kasy 300 zl., které ona taky tam y s wypadagicima Interessj k pohledawanj má. Sinu Janovy, Patrzi dle otcowske Wule tato Hospoda šacowana na 300 zl., mimo toho – a.t.d.
Mikuláš Čutík jakožto poručník má po 5 let vésti pivní šenk.“
Zápis tento dne 2. prosince 1795.
1760 držel tedy hospodu syn Martin Duchacký do r. 1790. Pak ji držela vdova    až do smrti  r. 1795. 1795 prozatimně šenkoval poručník Mikuláš Čutík.
1800 převzal hospodu syn Jan Duchacký.
1827 nastoupil zeť Josef Janoušek (viz. též. čís. 8)
1840 zápisně převzal syn František Janoušek s ženou Annou.Zemřel r. 1868 (viz. též. č. 8)
1868 hospodařila vdova Anna. Zemřela 1881.
1881 dědil syn Josef Janoušek s ženou Františkou Holubovou z Vrbky. Zemřel však r. 1883.
1883 koupil hospodu Jan Soukup.

1857  vlastníkem Janoušek František
1874  vlastníkem Janoušková Anna
1942  vlastníkem Paulů Karel a Marie
1949  vlastníkem Paulů Marie

V roce 1995 zakoupili dům od pana Horváta manželé Božena a Dušan Hiadlovských. Ještě před panem Horvátem vlastnili dům Němcovi.


Dům číslo popisné 22

1857  vlastníkem Czermak Josef
1874  vlastníkem Čermák Josef
1942  vlastníkem Hofman Antonín a Marie

Dům v roce 2000 zakoupili  Miroslav Čvančara a Olina Tenglová.


Dům číslo popisné 23

1857  vlastníkem Mareš Josefa
1874  vlastníkem Kotrbová Alžběta
1942  vlastníkem Volf Antonín a Antonie

Dům v roce 2005 zakoupili manželé Vlastislav a Veronika Fantovi od paní Kafkové. Ještě před paní Kafkovou dům vlastnil pan Kudrman.


Dům číslo popisné 24

1730 držel ji (a snad vystavěl) Pavel Horč ze statku Chrtovského čís. 12. – 1747 dostal se na statek Běhníkovský do Bohušovic.
1747 koupil od něho Václav Sedlák pro syna Jakuba Sedláka, sadaře a řezáče     za 200 zl. Bydlil v ní švagr Jan Nerger s ženou Kateřinou Sedlákovou, dcerou Václava. Když r. 1749 Jakub službu více nekonal, rozdělili se se švagrem             o chalupu. Do r. 1764 byl mezi nimi pokoj. Pak ale vdova po Václavu Sedlákovi chtěla míti celou chalupu. Byla ale svým požadavkem odmrštěna. Jakub vzal si levou stranu, pravá patřila zase Nergrovi. Zápis 1766.
1780 měl ji syn Jan Sedlák s ženou Kateřinou.
1809 držela ji vdova Kateřina.
1810 dostala ji příbuzná Kateřiny, Kateřina Grunclová.
1846 držel ji Jan Fajč.

1857  vlastníkem Deutsch Jána
1874  vlastníkem Deutsch Jan
1942  vlastníkem Jeřábek František a Františka
1949  vlastníkem Jeřábek Jan

Dům zakoupili od pana Jeřábka  v roce 1994 manželé Iveta a František Vejlupkovi, kteří mají dvě dcery  Ivu a Terezu a syna Jiřího.


Dům číslo popisné  25
 
1874  vlastníkem Mareš Josef, později vlastníkem Marešová Kateřina
1942  vlastníkem Ort František a Ludmila

V roce 2000 kupují dům od Ortových manželé Alena a Jiří Panešovi, kteří žili doposud v Praze. Mají dceru Nikolu.


Dům číslo popisné 26

V roce 1927 dům vystavěl pan Koula a následně ho prodal manželům Husákovým, kteří v té době bydleli v domku na návsi. Manželé Husákovi Antonín a Františka (rozená Kejřová z č. p. 41) měli syna Jaroslava a Antonína. Jaroslav odešel do Bohušovic, kde působil co by učitel a později i ředitel na škole. Antonín zůstal v domě a roku 1935 se oženil s Annou Rezkovou z Doksan. Spolu měli syna Vlastislava, dceru Svatavu a Hanu. Vlastislav se oženil s Pavlou Legnerovou z  č. p. 15. Svatava se v roce 1957 provdala za pana Bohuslava Syrového z Brozan, kde i vyučovala na škole. Hana se provdala v roce 1971 za Jaroslava Kubíka z Brozan a zůstala v domě. Mají dvě děti. Jaroslava, který bydlí v č. p. 92, a Hanu, která od roku 1997 žije v Praze.

Číslo popisné původně náleželo domu, který se nacházel na návsi               a vlastnili ho následující majitelé:

1857  vlastníkem Wessely Jána
1874  vlastníkem Veselý Jan


Dům číslo popisné 27

1942  vlastníkem  Hajný František a Antonie

Pan František Hajný se svou ženou Antonií měl dva syny – Františka         a Jaroslava. Jaroslav zůstal v domě a zemřel bez potomků. František se oženil       a měl syna Jaromíra a dceru Jitku (provdanou Vyšinskou) .
Dnes je dům ve vlastnictví synovce Jaromíra Hajného a neteře Jitky Vyšinské.

Číslo popisné původně patřilo k domu, jehož původní umístění                 se  nepodařilo zjistit a vlastnili ho následující majitelé:

1857  vlastníkem Smetana Jakob
1874  vlastníkem Bečvářová Kateřina, později vlastníkem Kotě Josef


Dům číslo popisné 28

V domě žijí manželé Vlasta a Jaroslav Faustovi.
Dům je z roku 1928 a byl ve vlastnictví rodiny Mašků, kteří se v roce 1932 odstěhovali do Paraguae. Dům od nich zakoupili rodiče pana Jaroslava Fausta, kteří doposud žili v č. p. 9 (Jakšovi). V roce 1959 se pan Jaroslav Faust oženil s Vlastou  Francovou z Brozan a dva roky společně žili u rodičů v Brozanech.   Na domě zatím probíhaly stavební úpravy, aby se mladí manželé mohli nastěhovat  do domu. Roku 1961  se tedy stěhují do Nových Dvorů. Mají dceru Janu, která se provdala do Brozan a syna Jaroslava, který žije v Podluskách.

Původní číslo popisné náleželo k domu, jehož původní umístění                se nepodařilo zjistit  a vlastnili ho následující majitelé:

1857  vlastníkem  Laube František
1874  vlastníkem  Laubová Františka


Dům číslo popisné 29

1857  vlastníkem Janoušek Wiceslava
1874  vlastníkem Suchomel Jan
1942  vlastníkem Suchomel Antonín a Marie
1949  vlastníkem Suchomelová Anna

Asi v  roce 1944 se do domu stěhují manželé Marie a Stanislav Plíhalovi, kteří měli dvě děti – Stanislava a Libuši. Libuše se provdala za Vlastimila Šťástku. A společně vystavěli dům č. p. 43. Stanislav zůstal v domě  a v roce 1968   se oženil s Irenou. Mají tři děti. Stanislava, který žije v Podluskách. Hanu, která žije v Bohušovicích nad Ohří. Irenu, která žije zde.Dům číslo popisné 30

1857  vlastníkem Pöller Ondřej
1874  vlastníkem Kut Jan
1942  vlastníkem Nebeský Jaroslav
1949  vlastníkem Kalivodová Marie (ze Staňkovic u Litoměřic)

Dům již nestojí, původně stál  v sousedství dnešního obchodu a domu č. p. 31.


Dům číslo popisné 31

1857 vlastníkem Legner Jiří
1874 vlastníkem Legner Jiří, následovně vlastní František a Marie Legnerovi

Dům již nestojí, původně stál mezi domy č. p. 30  a  č. p. 32.


Dům číslo popisné 32

Je vlastně stodola, ve vlastnictví rodiny Kubíkových.

Původně číslo náleželo k domu, který se nacházel v sousedství domů č. p. 31  a č. p. 33  a náležel následujícím vlastníkům :

1857  vlastníkem Gutt
1874  vlastníkem Čapek František
1942  vlastníkem Wiesner Josef a Anna, kteří ho vlastnili ještě v roce 1949.


Dům číslo popisné 33

1857 vlastníkem Bureš Pavel
1874 vlastníkem Bureš Václav
1942 vlastníkem Jeřábek Antonín a Marie


Dům číslo popisné 34

1857  vlastníkem Boudník
1874  vlastníkem Boudník František

1942  vlastníkem Koukalová Antonie


Dům číslo popisné 35

1857  vlastníkem Husák František
1874  vlastníkem Husák František
1942  vlastníkem Todoruk Nestor a Marie, kteří ho vlastnili ještě v roce 1949.

Dům zakoupili v roce 1978 manželé Jana a Jiří Bukaiovi z Prahy              od manželů Bohumíra a Vlasty Šemberových. Pan Šembera byl mezinárodním rozhodčím v boxu  a pískal jediné mezinárodní boxerské utkání v ČSSR mezi Tormou a Pappem  (z Maďarska). Pan Šembera koupil dům na doporučení pana Davídka, sportovního redaktora ze Chvalína.


Dům číslo popisné 36

1857  vlastníkem Čapek
1874  vlastníkem Čapek František
1942  vlastníkem Kubů Václav a Marie

Dům byl zbořen, ale na pozemku byl v letošním roce vystavěn dům nový, zatím bez přiděleného čísla popisného. Vlastníkem nového domu jsou Šárka a Kamil Medkovi.


Dům číslo popisné 37

1857  vlastníkem Novák Antonín
1874  vlastníkem Novák Antonín
1942  vlastníkem Hofmanová Anna

Dům byl zbořen, původně stál mezi domy č. p. 16  a č. p. 40.


Dům číslo popisné  38

1857  vlastníkem Klomínský Antonín
1874  vlastníkem Klomíínský Václav

Víme jen, že v roce 1880 umírá jeho majitel František Klomínský, jehož manželka se jmenovala Barbora. Spolu měli  pět dětí: Čeňka, který se odstěhoval do Dolánek; Františka, který odešel do Třebenic; Boženu, která se provdala jako Hanušová do Lysé; Josefu, která žila v Nových Dvorech  č. p. 72 a Jaroslava, který zůstal v domě.  Oženil se s Růženou Jandovou z Ústí nad Labem (Střekov)   a  měli syna Jiřího a Jaroslava. Jaroslav se v roce 1949 oženil s Jaroslavou Soukupovou z  č. p. 56. Jiří  se odstěhoval do Klenče  a v domě zůstala až do roku 1980 vdova Růžena. Po její smrti v roce 1989 se dům prodává manželům - Marie a Zdeněk Černíkovi.

Dům číslo popisné 39

Dům pochází z roku 1928 a byl postaven panem Václavem Jeřábkem, který pocházel z domu č.p. 24. Jeho žena se jmenovala Marie a pocházela z Roudnice nad Labem. Společně měli tři děti. Syn František se odstěhoval        do Litoměřic. Dcera Libuše  se provdala za Františka Rosenkrance a odstěhovala se do Litoměřic. Syn Stanislav  se oženil s paní Věrou Šloserovou z Doksan          a  rodný dům v současnosti obývají. Společně mají syna Stanislava, který se odstěhoval  do Libochovic a dceru Marcelu, která se provdala a jako Marcela Sládková žije v Klecanech.

Číslo původně náleželo k domu, jehož původní místění se nepodařilo zjistit  a vlastnili ho následující majitelé:

1857 vlastníkem  Neuman Josefa
1874 vlastníkem  Neuman Josef


Dům číslo popisné 40

1857  vlastníkem Mareš Čeněk
1874  vlastníkem Mareš Čeněk
1942  vlastníkem Fröhlich Emil a Blažena

Dům byl postaven v roce 1748. V domě žije paní Marcela Nováková        se svým mužem Jiřím, jež dům zdědila po otci Rudolfu Trestrovi. Jejich syn Jiří žije v č. p. 33. Druhý syn Jaromír  se odstěhoval do Jiřetína pod Bukovou.


Dům číslo popisné 41

1874  vlastníkem Franěk Wiceslava
1874  vlastníkem Sedlák František
1942  vlastníkem Kejř František a Marie Ludmila


Dům číslo popisné 42

1857  vlastníkem  Janda Josef
1874  vlastníkem  Malý František
1942  vlastníkem  Chládek František a Julie
1949  vlastníkem  Chládek František a Hana


Dům číslo popisné  43

1857  vlastníkem Dauša Václava
1874  vlastníkem Vorlíček Václav
1942  vlastníkem Hankeová Anna

Dům byl později zbourán a na jeho místě byl asi v roce 1971 postaven, manželi Libuší a Vlastimilem Šťástkovými, dům nový. Paní Libuše pochází z č. p. 29 a pan Vlastimil z Dolánek. Mají dvě děti. Danu, která se provdala a bydlí v Nových Dvorech (Beránková). Libuši, která se provdala v roce 1990                za Jaroslava Stříbrzského a žije v domku s rodiči. Mají dvě děti - Lukáše a Marka.
 
Z vyprávění pamětníků víme, že v původním domě též bydleli Vovsovi.Dům číslo popisné  44

Z trhové smlouvy na roli za domem z roku 1937 víme, že v něm žila Antonie Krajníková. Její muž se jmenoval Josef a měli syna Miroslava                  a Ladislava. Ladislav se odstěhoval do Uhříněvsi. Miroslav zůstal v Nových Dvorech a to v domku č. p. 75. Měl dceru Helenu a syna Miroslava. Vrátil se zpět do domu, který v roce 1949 začal stavebně upravovat. Dcera Helena se v roce 1976 provdala za Milana Pecha z Dolánek. Mají dvě dcery – Moniku a Renatu. Renata se odstěhovala do Libochovic. Monika zůstala v domě a provdala se         za Josefa Jindříška z Terezína. Mají dva syny – Josefa a Vojtěcha.

Původně patřilo číslo k domu, jehož umístění se nepodařilo zjistit              a vlastnil ho následující majitel:

1874  vlastníkem Vorliček Václav


Dům číslo popisné 45

1874 vlastníkem Horna Josef
1942 vlastníkem Horna František

Dům se nacházel společně s domy č. p. 46 a 47 na místě dnešní zahrady domu č. p. 48. Domy stály při silnici, v návaznosti na dům č. p. 13.

Dům číslo popisné 46

1874  vlastníkem Dlabula Josef
1942  vlastníkem Dlabolová Anna

Dům se nacházel společně s domy č. p. 45 a 47 na místě dnešní zahrady domu č. p. 48. Domy stály při silnici, v návaznosti na dům č. p. 13.


Dům číslo popisné 47

1874  vlastníkem Kut Josef
1942  vlastníkem Kut Josef a Josefa
1949  vlastníkem Guthová Jaroslava

Dům se nacházel společně s domy č. p. 45 a 46 na místě dnešní zahrady domu č. p. 48. Domy stály při silnici, v návaznosti na dům č. p. 13.


Dům číslo popisné 48

1874  vlastníkem Krajník Antonín, následně vlastní Krajník Josef
1942  vlastníkem Pátek František  a MarieDům číslo popisné 49

1874  vlastníkem Nebeský Antonín
1942  vlastníkem Nebeský Karel
1949  vlastníkem Škodová Marie

Později  vlastníkem pan Bartoš. Dnes je dům ve vlastnictví Josefa a Lenky Krajcarových z Prahy.


Dům číslo popisné 50

Dům postavili v roce 1924 manželé Marie a Josef Houdovi. V domě zůstala bydlet jejich dcera Miluše, která se provdala za Jiřího Kajzra z Terezína.

Původně číslo náleželo domu, jehož umístění se nepodařilo zjistit              a vlastnil ho, následující majitel:

1874  vlastníkem  Veselý Václav

Dům číslo popisné 51

1942  vlastníkem Krejza Josef a Marie

Dům zakoupili od paní Krajníkové v roce 1997 manželé Karel a Martina Panešovi, kteří  mají syna Jakuba.

V domě bývala hospoda, známá pod názvem „U Krejzů“.


Dům číslo popisné 52

1942  vlastníkem Kubů Václav a Marie

Dům zakoupili  v roce 1947 Antonín a Vlasta Trestrovi z č. p. 9. Měli dva syny – Antonína, který se odstěhoval do Doksan a Rudolfa, který žil v domě č. p. 40. Antonín  se později vrací zpět do domu. Dnes je dům ve vlastnictví jeho syna Milana Trestra. Součástí domu je též bývalá stodola, která byla v roce 1988 přestavěna na obytnou část a v současné době je obývána bratrem Milana Trestra panem Jiřím Trestrem a jeho rodinou (ženou Lenkou, dcerami Michalou                a Katkou).


Dům číslo popisné 53

Dům sloužil jako deputátní pro lidi pracující na statku č. p. 5. Později v něm byla umístěna školka. Bydlel v něm i Jan Šindelář z č. p. 16, který se pak odstěhoval  do Lovosic.
Následně byl přestavěn a slouží jako obytný dům  rodiny Drábkových.

Při domě se nachází bývalá stodola, jež byla upravena na Sokolovnu          a v níž se též odehrával kulturní život obce (cvičení zdejších členů sokola, divadlo místních ochotníků,…) ještě dále za stodolou v malém lesíku se nacházelo přírodní podium, které též sloužilo pro potřeby kulturního dění.


Dům číslo popisné 54

1942  vlastníkem Krejza Jaroslav a Marie
1949  vlastníkem  Kovářová Marie
1960  vlastníkem Doravová Libuše

            V současné době patří k domu č. p. 90, jehož vlastníkem je Antonín Dorava s dcerami.
Dům číslo popisné 55

1942 vlastníkem Nováková Marie

Dům je ve vlastnictví manželů Miloše a Boženy Suchánkových z Litvínova, kteří ho v roce 1987 koupili od paní Novákové.


Dům číslo popisné 56

Byl postaven asi koncem 19. století. Víme o něm, že ho v roce 1903 vlastnili manželé František a Rosalie Soukupovi. Pan Soukup pocházel z Dušník    a paní Rosalie z Nových Dvorů. Spolu měli tři syny. Dva zůstali v Nových Dvorech, třetí odešel  do Vídně.
V roce 1942 ho dědí syn Antonín Soukup s ženou Boženou. Mají dceru Jaroslavu, která se v roce 1949 provdala za Jaroslava Klomínského z č. p. 38. Společně odcházejí do Ústí nad Labem. Roku 1954 se do domu vracejí a získávají ho v dědictví po rodičích. Mají syna Jaroslava, který žije v Ústí nad Labem.


Dům číslo popisné 57

Dům zakoupili asi v roce 1926 manželé  Josef a Růžena Soukupovi. Pan Josef Soukup pocházel z č. p. 56. Měli syna Zdeňka, který zůstal v domě, a Otu, který  se odstěhoval do Hrobců. V roce 1954 se Zdeněk Soukup oženil s Marií ze Mšena a měli dva syny. Vladimíra, který odešel do Terezína a Zdeňka, který žije v č. p. 97.


Dům číslo popisné 58
           
Byl postaven asi v roce 1900 manželi Josefem a Marií Datlovými. Po nich dům přebírá syn František  se ženou  Antonií. Jejich syn  Zbyňek  se v roce 1963 oženil s Marií Pavlíkovou ze Skalice u Litoměřic. Spolu měli tři dcery. Soňu, která se v roce 1986 provdala za Jaroslava Pospíchala a zůstala v domě. Milenu, provdanou Kühnovou, která odešla do Prahy. Olgu, provdanou Gabrielovou, která žije v Brozanech. Soňa má dvě děti  – Jana a Nikolu.

Při domě bývala kovárna.


Dům číslo popisné  59

1942 vlastníkem Faust František a Terezie

V roce 1973 zakoupili dům od paní Terezie Faustové manželé Růžena        a František Zemanovi. Paní Růžena je rozená Dykastová a pochází z Oleška. Pan Zeman z č. p. 1. Mají tři děti. Kateřinu, žije ve Štětí. Františka bydlí v č. p. 1. Lenku, která zůstala v domě   a provdala se za Libora Pištoru. Mají syna Michala.


Dům číslo popisné 60

Dle vzpomínek paní Ivy Strukové (roz. Šindelářové), víme o domě následující:

… Dům zřejmě postavili manželé  Marie a Josef Němečkovi. Následně ho získala              do vlastnictví jejich dcera  Božena (1883 – 1975), která se provdala za Antonína Šindeláře z Kyškovic. Z jejich dětí známe Marii, Boženu (která dům následně vlastnila), Františka (přestěhoval se do č. p. 16), Jaroslava, Vlastu a Julii….

1942 vlastníkem Šindelářová Božena (1906 – 1990)

Dům zdědili manželé Ivana a Jan Jodasovi po mamince paní Věře Drábkové (dcera Vlasty Šindelářové, provdané Topšové), která pocházela z Nučniček. Mají dvě děti. Syna Jana a dceru Veroniku, která žije v Litoměřicích.


Dům číslo popisné 61

1942  vlastníkem Fonderfon Václav a Alžběta

Dům zakoupili od Zdeňka a Věry Kredbových v roce 1983 manželé Marcela a Miloš Převrátilovi z Horního Jiřetína. Mají čtyři děti. Věra žije v Příbrami. Ivana žije   ve Ctiněvsi, Lada žije v Kololeči. Marcela žije v Počáplech.


Dům číslo popisné  62

1942  vlastníkem Kainek Antonín a Anastázie

Dům vystavěl asi ve 30-tých letech praděda pana Luďka Kajínka. Pan Luděk se oženil s paní Věrou a měli čtyři děti. Luďka, žije v Úštěku. Ludmila,  bydlí v č. p. 66. Věra, žije v Terezíně. Kateřina, žije v Terezíně.

Dům číslo popisné 63

Dům vystavěli rodiče pana Františka Kotě, který se v roce 1936 oženil s Annou Topšovou z Počapel (u Terezína). Měli syna Jaroslava, který                   se odstěhoval do Roudnice nad Labem, a dceru Miloslavu, která zůstala v domě. Roku 1965 se provdala za Jiřího Kekule, který pochází z Rovného. Mají dvě dcery. Ilonu, která bydlí v Roudnici nad Labem. Olgu, která bydlí v Praze.

Pan Jiří Kekule, pochází ze staročeského rytířského rodu  Kekulů, který měl statky v Čechách již před shořením zemských desek. Připomínají se již počátkem 15. století, kdy  Jan Hříč Kekule ze Strakonic byl jedním z horlivých přímluvců, jež žádali propuštění Mistra Jana Husa z vězení. Jeho synové               a vnukové se dále zapsali do dějin jako  příznivci strany Jiřího z Poděbrad, s nímž vytáhli roku 1450 do pole. Další významnou postavou tohoto rodu byl Václav Kekule, jež byl pánem v Pravodíně a proslul tím, že odpustil Pravodínským naturální platby a robotu a také tím, že  se oženil se  selskou dcerou, tj. nepřiměřeně svému stavu. Však dnes nejznámější osobou tohoto rodu je August Kekule, německý chemik, zakladatel Organické chemie cyklických sloučenin        a průkopník nauky   o rozličném mocenství prvků. Zjednodušeně řečeno objevitel benzenového cyklického šestiúhlého jádra. Jeho předci však byli pro účast na povstání proti Ferdinandu II. vyhnáni do ciziny. Rod Kekulů působil především                 na Strakonicku (Slánsko), dále pak  na Pardubicku a Příbramsku. Nejblíže je známo jejich vlastnictví osady Dobkovičky  na Velemínsku, kterou v roce 1578 koupili. Znak rodu Kekulů můžeme spatřit   i na Staroměstské radnici hned vedle slavného orloje (druhý v řadě na růžovém podkladě).


Dům číslo popisné 64

1942 vlastníkem Proft Jaroslav a Františka

Dům zakoupili v roce 1970 manželé Helena a Josef Jancsovi, kteří bydleli původně v Doksanech. (Paní Helena pochází z Dolánek a pan Josef z Kolárova  na Slovensku.) Zakoupili ho od sester paní Turkové a paní Finfrlové (z Doksan), které zde ale nežily. Dům totiž původně obývali jejich rodiče Proftovi.
Manželé Jancsovi mají dceru Helenu (žije v Litoměřicích) a syna Petra (žije v Brozanech).


Dům číslo popisné 65

1942  vlastníkem Legner Josef a Ludmila
1949  vlastníkem Hofman Antonín a Marie (z č. p. 22 )


Dům číslo popisné 66

1942  vlastníkem Meleu Karel a Anna
1949  vlastníkem Meleu Anna

Dům zakoupili v roce 1981 manželé Jan a Ludmila Korousovi. Mají dvě děti – Petru a Lucii. Paní Korousová pochází z č. p. 62.


Dům číslo popisné 67

1942 vlastníkem  Kotě Josef  a Vlasta

Dům pochází z roku 1919 a patřil rodičům pana Josefa Kotě, který ho dnes obývá    se svou ženou Helenou. Paní Helena Koťová pochází z Ledčic. Mají dvě děti. Syn Vlastimil bydlí v domě č. p. 91. Dcera Radovana se provdala a bydlí pod jménem Radovana Ručkajová v Mostě.


Dům číslo popisné 68

1942 vlastníkem  Karas Antonín a Marie

Následně dům vlastnili Emil a Marie Bánomovi. Dnes  číslo popisné patří jedné části dvojdomku – vlastníkem Emil Bánom.

Dům číslo popisné 69

1942  vlastníkem Legner Josef a Ludmila
1949  vlastníkem Legner Miloš a Miluše


Dům číslo popisné 70

1942 vlastníkem Soukup František


Dům číslo popisné 71

1942 vlastníkem Faust  Jaroslav a Anastázie


Dům číslo popisné 72

Historie uvedeného domu se začíná psát v roce 1922, kdy dne 30. 12. kupuje paní Josefa Kuželová (roz. Klomínská), dělnice v Nových Dvorech č. p. 38, pozemek číslo 395/4 (role)v k.ú. Nové Dvory u Doksan, za účelem výstavby rodinného domku. Prodávajícím je nezletilý Jan Aehrenthal, vlastník velkostatku Doksany – Ředhošť, zastupovaný generálním plnomocníkem poručnictví panem Leopoldem Lobkowiczem, velkostatkářem v Dolních Beřkovicích. Jako reálné břemeno, je tehdy paní Kuželové uložena povinnost ohradit koupený pozemek nepropustným plotem, aby se zabránilo vnikání zvířectva a lidí na sousední pozemky. V roce 1926 je již na pozemku evidován dům pod číslem popisným 72.
Paní Josefa Kuželová byla toho času vdovou a měla dvě dcery Marii a Aničku. Později se znovu provdala a to za pana Černého. Anička po nešťastné příhodě  v 15 letech umírá. Marie se v roce 1933 provdává za pana Josefa Friče učitele hudby z Budyně nad Ohří. Spolu mají dceru Evu a syna Josefa. Krátce po druhé světové válce mladí manželé  z  Nových Dvorů odcházejí a stěhují se do Ústí nad Labem. Později se vracejí zpět a již zde natrvalo zůstávají. Po smrti Marie            se stává vlastníkem domu syn Josef se ženou Mariií.
V roce 1994 se do domu stěhuje jejich syn Milan Frič a v roce 2003 ho získává darem do svého vlastnictví.


Dům číslo popisné 73

1942  vlastníkem Klomínský Josef

Manželé Růžena a Jaroslav  Plíhalovi dům zakoupili  koncem roku 1959                   a v následujícím roce se do něj ze Chvalína přestěhovali. Původním majitelem domu byl pan Klomínský (bratr paní Josefy Černé č. p. 72), který bydlel v Roudnici nad Labem. Dům byl postaven v roce 1925.
Paní Růžena Plíhalová (za svobodna Čermáková) pochází ze Chvalína z domu č. p. 37. Po svatbě s mužem bydleli na statku č. p. 16 ve Chvalíně. Pan Jaroslav Plíhal pochází z Přestavlk. Mají dceru Jaroslavu, která se provdala do Ústí nad Labem a syna Jaroslava, který bydlí v Žalhosticích.

U domu se v současné době nachází  strom moruše bílé.


Dům číslo popisné 74

Dům byl vystavěn v letech 1986 až 1999 manželi Danou a Otou Beránkovými. Paní Dana je rozená Šťástková a pochází z domu č. p. 43. Pan Ota Beránek pochází z Rohatce. Mají tři děti   – Ota, Petra a Dana.

Číslo původně náleželo domu, který stojí v Doksanech pod číslem popisným 114   a vlastnil ho p. Štrajbl. Dnes ho vlastní pan Hájek.
Dům číslo popisné 75

Dům vznikl vlastně nástavbou patra domu č. p. 69, v jedné jeho polovině asi v roce 1982. Dům  obývají manželé  Ladislava a Miloš Legnerovi, kteří mají syna Jana.

Původně číslo náleželo domu, který stojí v Doksanech  pod číslem popisným 109  a vlastnili ho následující majitelé:

1942  vlastníkem Roček Čeněk a Marie
1949  vlastníkem Ročková Marie
2007  vlastníkem Roček


Dům číslo popisné 76

1942 vlastníkem Klíma Pavel a Alžběta


Dům číslo popisné 77

Dům pochází z roku 1928, kdy ho postavili manželé Jiřina a Čeněk Hofmanovi. Pan Hofman žil původně v domě č. p 37. Manželé měli dvě dcery – Zdenku (která ve čtyřech letech tragicky zahynula) a Miloslavu. Miloslava           se v roce 1955 provdala za Václava Šlosra a odstěhovala se do Doksan. Zpět       do domu se vrací v roce 1972. Má dvě dcery - Danielu a Milenu, které se obě provdaly do Travčic (Daniela Hyšplerová a Milena Švecová).
10. května 2005 do nové přístavby domu přicházejí mladí manželé Jitka     a Jirka Švecovi (Jirka je vnukem paní Šlosrové), kteří mají dceru Terezu.


Dům číslo popisné 78

První  zápis  do  pozemkové  knihy se  objevuje  28. dubna 1928, kdy se  zapisuje  pozemek  p. č. 436/3. Vlastníkem pozemku je Jaroslav Hajný se svou ženou Annou.
Dne 16. října 1930 vznikla dle ohlašovacího listu novostavba domku. V roce 1935 umírá paní Anna Hajná a  pan Jaroslav Hajný se stává jediným vlastníkem pozemků i domu. 17. května 1937 se pan Jaroslav Hajný oženil s paní Alžbětou, která se stává vlastníkem poloviny V roce  1945  pan Jaroslav Hajný umírá při návratu z koncentračního tábora. Přesné datum jeho smrti nelze doložit, neboť      o tom neexistuje zápis.  Podle listiny ze 16. 6. 1948 se paní Alžběta Hajná stává vlastníkem celé nemovitosti. Paní Alžběta se znovu provdala za pana Hortíka, kterého přežila. Dále již žila v domě sama a pro děti ze vsi zde měla zavedené „jesle“. Dům zdědil její synovec v 80. letech a provedl základní rekonstrukci domu. V 90. letech dům kupují manželé Šopincovi, kteří pokračují v základní rekonstrukci. V roce 1999 dům kupují manželé Agnesa a Miroslav Kulihovi, jež provedli celou přestavbu interiéru, dokončili rekonstrukci domu a exteriéru.

K domu se vztahuje pověra, že je prokletý a nerodí se v něm děti.Dům číslo popisné 80

Dům pochází z roku 1927, kdy ho postavili manželé Anastázie a Antonín Víznerovi. Měli dvě dcery Zdenu s Irenou a syna Stanislava. Zdena se provdala do Žatce. Irena do Dolánek. Syn zůstal v domě a asi v roce 1963 se oženil s Marií Rottovou z Podlusk. Spolu měli dceru Hanu a syna Stanislava. Hanka se provdala  a odešla  do Libochovic. Stanislav zůstal v domě a  v roce 1990 se oženil s Olinou, která pochází z Duchcova. Mají tři děti – Stanislavu, Denisu a Marka.Dům číslo popisné 81

Dům je ve vlastnictví rodiny Soukupových. Původně číslo náleželo domu, který stojí v Doksanech  pod číslem popisným 110 a vlastnili ho následující majitelé :

1942 vlastníkem  Svobodová Anna
1949 vlastníkem Svoboda Bohuslav
2007 vlastníkem Svoboda.


Dům číslo popisné 82

1942  vlastníkem Ševic Josef a Anna
1949  vlastníkem Kopal Jaroslav a Božena

Dům se započal stavět v roce 1935 a dokončen byl v roce 1943. Vlastnili ho manželé Jaroslav a Božena Kopalovi, kteří měli syna Jaroslava a původně bydleli v obecním domě č. p. 10. (děd Jaroslava byl obecním policistou).V roce 1963 se do domu přivdala paní Jiřina. Mají dceru  Dagmaru a syna Jaroslava. Jaroslav žije v domě č. p. 87. Dcera zůstala v domě a provdala se za Jaroslava Chaberu.  Mají dvě děti - Dagmaru a  Jiřího.

Pan Jaroslav Kopal pečuje o historické dokumenty  (zápisy o činnosti, …) Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory. Pan Jiří Chabera spravuje internetové stránky Obce Nové Dvory.

Dům číslo popisné 83

Byl dostavěn panem Václavem Barešem v roce 1976. Pan Bareš pochází z domu č. p. 69. Paní Vlasta Barešová pochází z Břízy. Mají dvě děti. Syn Daniel se oženil s paní Radkou Černou z Rovného a žijí v domě společně s rodiči. Dcera Silvie se provdala  do Roudnice nad Labem.

Původně číslo patřilo k domu, který stojí v Doksanech a nese číslo popisné 111. Vlastnil ho následující majitelé :

1942  vlastníkem Chmelař Josef a Růžena
2007  vlastníkem Kroutilová


Dům číslo popisné 84

Číslo původně náleželo domu, který stojí v Doksanech pod číslem popisným 113. Vlastnil ho pan Kotě (dědeček Františka Kotěho z č. p. 10). Dnes ho vlastní pan Jukl.


Dům číslo popisné 85

Dům byl postaven v roce 1935 manželi Marií a Františkem Horejskovými. Jejich syn Jaroslav zůstal v domě. Dcera Věra se odstěhovala do Kyškovic. Roku 1968  se Jaroslav oženil s Věrou a  měli dvě děti. Dcera Věra se odstěhovala       do Libochovic. Syn Jaroslav zůstal v domě a oženil se s paní Jaroslavou z Černuce. Mají syna Jakuba.


Dům číslo popisné 86

1942 vlastníkem  Job Josef a Marie

Dnes je dům ve vlastnictví pana Fröhlicha.


Dům číslo popisné 87

1942 vlastníkem Maroušková Marie

Dům zdědili manželé Marcela a Antonín Hlaváčkovi po paní Marii Finfrlové (roz. Proftové).  Manželé Hlaváčkovi se sem přistěhovali z  Jindřichova Hradce. Jejich děti se jmenují Antonín (žije v Libochovicích), Jaroslava (žije v Třebenicích), Jitka (žije v Brozanech) a Petr.
Dům byl v roce 1999 rozdělen na dva samostatné objekty. Zadní část domu získala nové číslo – číslo popisné 20. Přední část domu při ulici, byla odkoupena  manželi Kopalovými  a byla upravena do současné podoby (domu zůstalo popisné číslo 87).


Dům číslo popisné 88

1942 vlastníkem Zeman František ml. a Rosalie

Jednalo se o dům, který stál v sousedství domu č. p. 1. Dnes na jeho místě stojí dílny.


Dům číslo popisné 89

1942   vlastníkem Drábek Vladimír a Anna
1949   vlastníkem Drábek Vladimír

Jedná se o dům při statku č. p. 5, dnes ve vlastnictví Ivo Drábka.


Dům číslo popisné 91

1942 vlastníkem Kotě Josef a Vlasta

            Dům obývají manželé Alena a Vlastimil Koťovi. Paní Alena se                 za svobodna jmenovala Michlová a pochází z Martiněvsi. Mají syna Lukáše          a dceru Adélu.
Dům bezprostředně navazuje na dům rodičů pana Vlastimila (č. p. 67) a jeho původ  se vztahuje k roku 1922.


Dům číslo popisné 92

Dům byl postaven asi v roce 1994 manželi Hodíkovými. Hana Hodíková, rozená Víznerová, pocházela z č. p. 80. V roce  1999 od nich dům kupují manželé Jaroslava a Jaroslav Kubíkovi . Paní Jaroslava se za svobodna jmenovala Košťálová a pochází z Dolánek. Mají syna Antonína a dceru Annu.

Číslo popisné  původně náleželo k domu, jehož  umístění se nepodařilo zjistit a přináležel následujícím vlastníkům: 

1942  vlastníkem Suchomel Antonín a Marie
1949  vlastníkem Suchomelová AnnaDům číslo popisné 93

Postaven asi v roce 1965 panem Nestorem. Dům pak dědí dcera, paní Jiřina Todoruková, která ho v roce 1995 prodává manželům Heleně a Michalovi Koubovým z Prahy.


Dům číslo popisné 94

Dům byl postaven v roce 1958  manželi Václavem a Marií Barešovými. Dům následně dědila jejich dcera Eva, provdaná Malířová, která ho darovala dceři – Eva.


Dům číslo popisné 95

Dům pochází z roku 1980 a je ve vlastnictví  manželů Hany (za svobodna Chládkové) a Petra Janů. Mají tři syny – Pavla, Martina a Petra.


Dům číslo popisné 96

Dům obývají manželé Ilona a Zdeněk Jordákovi, kteří ho zakoupili          od pana Krajníka jako stavbu a dokončili v roce 1985. Paní Ilona Jordáková pochází z Poděbrad. Pan Zdeněk Jordák je rodákem z Klenče. Mají dvě dcery – Janu a Martinu. Martina je provdaná Řeháčková a bydlí v Klenči.Žádné komentáře: