Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

27 prosince 2014

Dolánky - kostel sv.Jiljí

DOLÁNKY /Litoměřice/ - Umělecké památky Čech - Academia Praha 1977
- fotografie pořízeny v prosinci 2002 - fotogalerie zde
Na obrázku fara, v pozadí kostel sv. Jiljí a napravo zvonice u kostela

Vesnice starobylého původu pod severozáp. svahem vrchu Skála sev. od Doksan, na pravém břehu Ohře; pův. jméno Dolany připom. r. 1290 a poč. 14. stol. také v českém dodatku zakládací listiny litoměřické kapituly z r. 1037. Náves ulicová, na již. straně návrší s kostelem na hřbitovem, farou a zvonici, kam vede dlouhé schodiště. DOMY; Čp. 21- empír., do dvora klenutá brána s pilastry. trojúhelníkovým štítkem a "sluncovými" vraty; čp. 22 - seces. štít. průčelí se štuk. doplňky ornamentál. i figurálními.
• Kostel sv. Jiljí na obdél. hřbitově - pův. gotic, dnešní stavba barok, z r. 1675, připis. Ant. della Porta - podél, s odsazeným presbytářem polygon. uzavř., u něhož přízemní přístavky; průčelí trojdílné se dvěma dvojicemi pilastrů v obou dolních pořadích, štít široký, s trojdílným oknem a trojúhelným vrcholem, kamen. portál má v nadpraží letop. 1675 a rozeklaný štítek s ovál. kartuší. Na bocích vysoké pilastry, na presbytáři lizénové rámce. — Uvnitř val. klenba s lunetami mezi pásy na vysokých pilastrech s bohatě plastickými hlavicemi, vyložená, zalamovaná římsa a četné štuk. plastiky andělů i ornament. motivů.


z webových stránek http://www.dolankyno.cz/:
Kaple nad pramenem je pozdně barokní stavba z 2. pol. 18.století s kruhovou základnou. Vstup do kaple je lemovám dvojicí pilastrů. Mezi pilastry je vstup do kaple s půlkruhovitým záklenkem. Kopule uzavírající kruhovou stavbu je zakončena otevřenou lucernou s kovovým křížkem na vrcholu.

Roku 1771 nechal dolánecký farář Benedik Forst ( v Dolánkách v letech 1770 až 1780) postavit zeď kolem pramene sv. Jiljí vytékajícího pod farním kostelem. Kolem kaple nechal udělat nové schody a ve zdi samotné kaple pak novou kamennou kašnu.Použitý kámen byl nalezen a vykopán na doláneckém hřbitově,kde patrně zůstal z doby nové výstavby kostela sv. Jiljí tj. 1675 za Štěpána Kielmana, probošta doksanského kláštěra, kam dolánecký kostel náležel. (Jako kostel se připomíná již ve 14.stol., v roce 1588 byl rozšiřován a roku 1675 znova vystavěn). Do té doby vytékala voda z pramene sv. Jiljí do dřevěné nádoby,kterou musel bednář každý rok opravovat.

Celá tato akce byla financována z almužen, které vhazovali do kasičky ti,co přicházeli kvůli svému zdraví a považovali vodu z pramene za léčivou, nebo alespoň zdraví prospěšnou. Do kasičky se za dlouhou řadu let vybralo75zlatých a 22 krejcarů.

Ve farní kronice začínající 1848 se mluví o obecní kapli sv. Jiljí,která byla v roce 1892 velikým nákladem opravena a téhož roku na sv. Václava posvěcena.V roce 1903 byla kaple se studánkou opět na náklady tehdejšího Obecního úřadu v Dolánkách opravena. Restaurovaná byla i soška sv. Jiljí, která patřila k inventáři kaple. Při této opravě byly odstraněny zašlé a značně poškozené papírové obrazy a místo nich zavěšen obraz sv. Tekly dovezený z Mikulovic u Znojma.

V roce 1924 však musela být soška sv. Jiljí pro vandalismus uložena na dolánecké faře. O osudu obrazu sv. Tekly prameny mlčí.
Patrocinium získala kaplička podle názvu pramene převzatého z patrocinia farního kostela sv. Jiljí .
K poslední opravě kaple došlo v r. 2011 opět nákladem OÚ v Dolánkách

 

• Zařízení: hlav. oltář portál, typu barok, z doby stavby kol r. 1675, v černo-zlatém boltcovém slohu, se čtyřmi sloupky, segment. římsou, dvěma sochami po stranách a dalšími pěti plastikami na římse; titulní obraz přemalov. r. 1828, tabernákl s bohatě plastickým reliéfem dvířek pozdně barok. z r. 1768. Boč. oltáře sv. Norberta a sv. Pankráce opět barok. kol r. 1675, stejného slohu jako hlav., ale jen se dvěma sloupky; v segment. štítcích boltcové kartuše, po stranách boltcová křídla, lavice dřevěné ze 2. pol. 17. stol na vykrajovaných bocích zlacené boltcové lemy. Varhany pozdně barok. z r. 1765, s bohatě řezanými křídly a zlacenými rokaji, mřížkami a kartušemi; zpovědnice pozdně barok. z r. 1774 se zvlněným průčelím a vzdutou římsou, dvířka vykládaná rokaj. útvary; stojan na svíčky, železný, tepaný z 18. stol., se dvěma kruhy na třech křídlech, horní část otočná. Křtitelnice kamen., renes. z r. 1580, na balustrové noze a podstavci s volutami, reliéfy akantů. nádrž s vysokým profilovaným okrajem, víko mladší, s plastikou sv. Jana Křt.; kazatelna kamen., renes. z r. 1596 od Š.Bohdala — hladká balustrová noha na podstavci pozdně gotic. tvarů, polygonál. řečniště s nápisy a reliéfy na mušlovitém dně. Socha Piety dřev., pozdně gotic. z I. pol. 16. stol. nově polychrom., v nice na levě straně lodi; dvě plastiky sv. Jana Nep. barok, z 18. stol.; Kristus na kříži barok. z 18. stol.; dva bohatě řezané rokaj. rámy s ostatky a zasklenými obrázky Sv. rodiny a Jana Nep., pozdně barok, ze 2. pol. 18. stol.
• Obrazy: Nevěřící Tomáš, Nanebevzetí Panny Marie, Řádový světec s Madonou a andělem, sv. Magdalena, Světec s andělem — vesměs barok. ze 17.—18. stol.; Křížová cesta v lodi z 19. stol. 

• Zvonice u kostela — barok, čtyřboká, okna půlkruh. sklenutá, stanová střecha s lucernou.
• Fara - pozdně barok., z I. 1788-91, obdél, patrová s mansardovou střechou, nároží zkosená, na průčelí pilastry vymezené osové pole s obloukovou římsou. 


• Kaple nad pramenem dole ve vsi — pozdně barok. z konce 18. stol., kruhová centrála s lucernou, na průčelí dvojice podlož. pilastrů a mezi nimi vstup s odsazeným půlkruh, záklenkem, uvnitř kupole. 

• Boží muka ve vsi u silnice — renes. z r. 1597, válcovitý pilíř se čtyřbokou výklenkovou hlavici, na ní torzo kamen. plastiky Krista-Trpitele. 

• Kaplíčky dvě při silnici na Doksany, empír, z 19. stol. — pilíře s pilastry a výklenky - štítek trojúhelný a obloukový. • Pomník padlým 1914 — 18 — s figur. plastikou truchlící mladé Ženy nad helmou. 

• Křížek - litinový, po r. 1820, na dvoudílném kamen. podstavci na návsi pod kostelem.
Žádné komentáře: