Aktuality

• Jiří Padevět - Květnový lynč - o událostech po osvobození Roudnice n.L. v roce 1945

16 prosince 2009

Stručná historie SDH Nové Dvory

Náš sbor byl založen v roce 1908, kdy se několik občanů naší obce rozhodlo založit ochranný spolek k ochraně majetků a zdraví občanů, dle hasičského hesla „Ni zisk, ni slávu - bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“.

Obec Nové Dvory se nachází nedaleko památné hory Říp v bývalém okrese Roudnice n.L. a tudiž byl náš sbor členem bývalé župy Podřipské.

Po založení sboru se členové věnovali hlavně výcviku. Cvičilo se s ruční zápřahovou stříkačkou a hákovými žebříky. V případě požáru zasahoval sbor v naší obci nebo v sousedních obcích ve Chvalíně, Rohatcích a Hrobcích. U sboru byl též založen pohřební odbor, který v případě úmrtí některého člena finančně přispíval pozůstalé rodině. Též velice činná byla samaritská stráž sboru, která poskytovala první pomoc občanům naší obce a všem těm, kteří potřebovali ošetřit. Na příklad v roce 1939 samaritská stráž poskytla ošetření lehčího rázu ve 25. případech.

Hasičská technika a výzbroj sboru byla v roce 1935, hasičská ruční čtyřkolová stříkačka, dva hákové žebříky, 20 košů na vodu, 260 m. hadic, naviják na hadice, zvedák ke stříkačce a velká lucerna. Vybavení samaritní stráže bylo, 1 ks. nosítek, jedna nástěnná lékárna ve zbrojnici a šest kusů samaritánských toreb.

Jednou z činnosti sboru bylo pořádání vzpomínkových akcí například Vatry k uctění památky
T.G.Masaryka, Mistra Jana Husa a dalších významných činitelů. Dále členové sboru hráli divadelní představení, pořádali přednášky,taneční zábavy a řadu různých společenských akcí. Možno říci, že hasiči byli jedni z předních nositelů kulturního a společenského života v naší obci. Spolupráce s okolními sbory byla dobrá a členové sboru se účastňovali mnoha župních sjezdů, cvičení a oslav kde aktivně vystupovali. Na těchto setkáních byly navazovány přátelské styky mezi hasičskými sbory.V roce 1939 náš sbor prodal již nevyhovující a zastaralou stříkačku a zakoupil z prostředků sboru novou motorovou stříkačku DS 16 s předvozkem a 200 m. hadic. Stříkačku vyrobila a dodala firma R.A. Smekal Slatiňany. Cena stroje byla 31.000 Kčs. a obecní úřad přispěl částkou 5.000 Kčs.


V období okupace byla činnost sboru omezena německou okupační mocí a tak byla konána jen ta činnost v zájmu bezpečí obce a jejich obyvatel. V době okupace musely být hasičské zbrojnice označeny dvojjazyčným nápisem, Ze zbrojnice byly odstraněny cedule červeného kříže, ze služebního Hasičského řádu vyškrtnuta pro okupační moc „ závadná slova“ a mnoho dalších omezení.

V revolučních dnech roku 1945 drželi členové sboru v obci pořádkové hlídky. Po roce 1945 byla činnost sboru opět obnovena. Došlo k pořádání různých společenských akcí, prováděl se výcvik a zase byla chuť do hasičské činnosti. V této době získal sbor větší dodávkový vůz značky Chevrolet, který tu zůstal z období květnové revoluce.Členy sboru byl přestavěn k potřebám hasičského
sboru a dosloužil v roce 1962.

V roce 1953 byl přijat nový zákon o požární ochraně a svaz Československého hasičstva byl přejmenován na Československý Svaz požární ochrany. Začínají se v obcích provádět preventivní prohlídky obytných budov a zemědělských závodů. Je provedena i změna v oslovování mezi členy a to místo bratře, soudruhu.

V roce 1956 byl značně omlazen náš požární sbor. Do sboru bylo přijato osm mladých členů ze kterých bylo utvořeno soutěžní družstvo, které dosahovalo dobrých výsledků na okrskových a okresních soutěžích okresu Roudnice n.L. V šedesátých létech se několikrát jednalo o stavbě nebo alespoň přestavbě zbrojnice. Došlo pouze k přestavbě, aby tato byla po několika létech zdemolo- vána a na jejím místě postavena prodejna potravin „Jednota“. Náhradou sboru byla přidělena bývalá sběrna mléka, kterou si členové sboru přebudovali na malou zbrojnici, která slouží dodnes.

V sedmdesátých létech byla velká pozornost věnována na zvelebování obce v akci „Z“. Začalo to již zmíněnou demolicí zbrojnice, po té se stavěla prodejna, byl postaven Kulturní dům, přestavěn hostinec, postavena autobusová čekárna, vybudována kanalizace po celé obci, položeny chodníky, vybudováno sportovní hřiště a provedeny další drobné akce na zvelebení naší obce. Na těchto akcích odpracovali členové našeho sboru tisíce brigádnických hodin. Za tuto činnost se sboru dostalo nejedno ocenění od okresních a krajských Svazových orgánů, tak orgánů státní správy. Při tomto budovatelském úsilí se nám ale nepovedlo vybudovat to co bychom nejvíce potřebovali a to byla požární zbrojnice. Častokrát se o tom jednalo na zasedání Místního národního výboru a pokaždé to spadlo jaksi pod stůl, k naší velké škodě.

Sedmdesátá léta bychom mohli nazvat zlatou érou našeho sboru . V roce 1973 byla sboru přidělena nová motorová stříkačka PPS12 s kompletním vybavením. V roce 1974 vstoupilo do sboru 14 žen, manželek požárníků ze kterých bylo utvořeno, možno říci výborné soutěžní družstvo. Dále bylo získáno do sboru 23 mladých požárníků, což byli vesměs děti členů sboru. V té době již cvičilo družstvo mužů, tak že náš sbor měl čtyři družstva a nastal problém s dopravou družstev na soutěže. Vyšel nám však vstříc Místní národní výbor, který sboru v roce 1975 zakoupil nákladní automobil Robur, který nám vyřešil problém s přepravou družstev. Tento vůz nám dobře sloužil až do roku 1992.

Velkou úlohu v naší činnosti sehrávala účast našich družstev na okrskových, okresních, pohárových a krajské soutěži, kde naše družstva dosahovala dobrých umístění. Naše ženy byly nejúspěšnější v soutěži o Stříbrnou proudnici města Lovosic, ve které šestkrát zvítězily a získaly trofej do stálého držení. Nemalých úspěchů a největší radost nám dělal kolektiv mladých požárníků, pro který nebyl problém mnohokrát zvítězit v okresní soutěži požárních družstev, v oblastních a okresních vyhodnoceních hry Plamen nebo na soutěži o Putovní pohár Budyně n. Ohří.

Naše mládež se po vítězstvích na okresních vyhodnoceních dostala též na celkem pět krajských vyhodnocení celostátní hry Plamen, kde vždy startovalo po deseti družstvech z celého kraje. V roce 1976 to bylo v Holanech, kde starší družstvo obsadilo osmé místo, v roce 1977 Mšeno u Mělníka kde opět bojovalo starší družstvo a umístilo se na pátém místě. V roce 1978 to byl Sebuzín, kde startovalo mladší družstvo a umístilo se na sedmém místě, o rok později v roce 1979 startovalo opět mladší družstvo v Jablonci n. Nisou, kde skončilo na sedmém místě. A poslední účinkování na krajských soutěžích mladých požárníků bylo v roce 1980 v Doksech, kde družstvo tentokráte již starších si vybojovalo pěkné páté místo a opět jako vždy z deseti startujících.

Naše mládež jenom necvičila ale též vystupovala v kulturních programech na výročních schůzích sboru a okresních a krajských konferencích Svazu požární ochrany a na oslavách různých výročí. Odměnou za jejich činnost, sbor pro mládež pořádal táboráky s opékáním vuřtů, dětské dny, různé výlety a hry. Též se účastnili čtrnácti denního tábora pro mladé požárníky ve Zruči u Plzně. Členové sboru se též podíleli na vybudování loutkového divadla a osm členů pro děti hrálo loutkové představení, které natáčela i Československá televize. Československá televize přijela do naší obce ještě v roce 1978, kdy pořizovala záběry z masopustního průvodu, který býval hojně navštíven diváky ze širokého okolí. Nezapomínali jsme ani na výročí založení našeho sboru a v létech 1973, 1978, 1988 a 2008 jsme uspořádali oslavy těchto výročí, kdy jsme pietními akty uctili památku zakladatelů sboru a jejich pokračovatelů, kteří již naše řady opustili.

I když se práce daří, stane se že přijde období, kdy se dostaví pro sbor neutěšená situace a činnost sboru ustane. To se stalo v našem sboru, když přišla devadesátá léta a situace v našem sboru nebyla dobrá. Členové výboru zestárli, již nebyla taková aktivita jako dříve a na spolkový život nezbyl čas. U mnoha hasičských sborů se činnost úplně zastavila a mnohé sbory i početně silné byly zrušeny. Jenom pro příklad v našem okrsku ze 7. sborů jich 5. bylo zrušeno. Našemu sboru se z této letargie podařilo uniknout a díky mladým členům, kteří převzali vedení sboru se podařilo velmi rychle činnost sboru v roce 2002 obnovit. V roce 2003 byla zahájena renovace historické ruční zápřahové stříkačky zn. Czermack Teplice, která byla dokončena v roce 2004 spolu také zrenovovanou DS16 z roku 1939 od firmy R.A.Smekal.Oba historické stroje jsme vystavovali na celostátních Hasičských slavnostech v Litoměřicích v létech 2004 a 2007. V roce 2004 bylo ustaveno soutěžní družstvo mužů, které se v tomto roce účastnilo celkem 7. soutěží včetně „Dostřikné“, kterou pořádal po dlouhé době opět náš sbor. Rozjela se také práce s mládeži, která však měla krátké,pouze dvouleté trvání. V tomto roce též byl zakoupen skříňový vůz Avia, který byl členy sboru přestavěn na hasičský.

V roce 2005 se členská základna sboru oproti minulému roku rozrostla o 21. nových členů na celkový stav 65. členů. Družstvo mužů se v tomto roce účastnilo 13. sportovních soutěží. I naše ženy nechtěly být ve stínu mužů a proto bylo též ustaveno sportovní družstvo žen, které absolvovalo v tomto roce 4. pohárové soutěže.

V roce 2006. se opět naše členská základna rozšířila o 10. členů, již na 75. Soutěžní družstvo žen se účastnilo 8. soutěží a družstvo mužů startovalo na 6ti soutěžích. Rok 2007 přinesl našemu sboru opět dobré výsledky v požárním sportu, když se obě naše družstva účastnila mimo různých pohárových soutěží i okresní soutěže v požárním sportu v Křešicích. Naše ženy okresní soutěž vyhrály a muži obsadili 3. místo. I když ženy měly postoupit na krajskou soutěž, té se neúčastnily a své postupové místo přenechaly ženám SDH Předonín.

Následující rok 2008. byl pro náš sbor významný, jelikož v tomto roce sbor oslavil stoleté výročí založení hasičského sboru v naší obci. U příležitosti tohoto výročí byla okresní soutěž v požárním sportu uspořádána v Nových Dvorech. Družstvo našich mužů obsadilo pěkné 2. místo a ženy obhájily prvenství z roku 2007. a postoupily na krajskou soutěž do Krupky. Pro toto družstvo to byla prvá krajská soutěž a hned ženy obsadily celkově pěkné druhé místo. V tomto roce též sbor uspořádal již 4. ročník soutěže o Putovní pohár starosty obce Nové Dvory. Ženy i muži startovali celkem na dvanácti sportovních soutěžích. Rokem 2009 vstoupil náš sbor do druhého století svého trvání a vstoupil celkem úspěšně a to hlavně v požárním sportu. Muži se účastnili celkem 15ti soutěží, když obsadili 5x prvé místo, 5x druhé místo a 5x třetí místo. Za největší úspěch lze považovat 1. místo na okresní soutěži v Budyni n.O. a třetí místo na krajské soutěži ve Varnsdorfu. Ženy se účastnily 12ti soutěží,když obsadily 5x prvé, 4x druhé, 2x třetí a 1x čtvrté místo.Největší úspěch bylo prvenství na okresní soutěži, již po třetí za sebou a druhé místo na krajské soutěži. V tomto roce též startovalo „B“ družstvo mužů na 2. soutěžích, kde obsadilo 4.a 5 místo. Též „veteráni“ nad 40. let si zasoutěžili na 4. soutěžích a obsadili prvé,druhé, třetí a čtvrté místo.

Ale nejenom sportovní činností žijí členové našeho sboru. Pravidelně pořádáme hasičskou taneční zábavu a pomáháme při pořádání různých akcí pro děti jako je Mikulášská nadílka a Dětský den. Členové sboru se též účastňují brigád na pomoc obci jako je úklid divoké skládky v katastru obce a úklidu prostranství za hasičskou zbrojnicí, kde se plánuje vybudování hasičského cvičiště a prostor pro posezení u táboráku. Členská základna k 31. prosinci 2009 čítá 81. členů. Z toho mužů a chlapců 5o. a žen a dívek 31. Věkový průměr členské základny je 39,5 roků.Jaroslav Kopal st.

Žádné komentáře: